::: คุณภาพบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสามัคคี สร้างสุขภาพดีให้ประชาชน :::
เกี่ยวกับ สสจ.มห.
  หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบผู้บริหาร สสจ.
ทำเนียบผู้บริหาร สสอ. รพ.
แผนที่ สสจ.มห.
คำสั่งมอบหมายงาน สสจ.มห.
เบอร์โทรศัพย์ภายใน สสจ.
 
 
ข้อมูลบริการ
  ข้อมูลพื้นฐาน
    ครัวเรือนแยกตามวง PCU
    ครัวเรือนแยกตาม PCU
    ประชากรกลางปี 51
ข้อมูลประชากรไทยปี51
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูล สสอ.และ สสอ.
 
 
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
  สถานที่ผลิตอาหารปี2552
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
 
 
ระบบงานต่าง ๆ
  ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
   ปี2552
   ปี2553
ระบบรับ - ส่งรายงาน
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบ GIS ไข้เลือดออก
ระบบส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ขรก.
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
 
 
การพัฒนา / อบรม
  บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
คู่มือหนังสือราชการ
 
 
ข่าวจากฝ่าย / งาน
  ฝ่ายแผนงาน ,ตารางปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
หน่วยงานสังกัด
  สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.หนองสูง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...
 
 
รวมลิงค์
  
 
เกี่ยวกับเว็บ
  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ Could not connect to MySQL