::: คุณภาพบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสามัคคี สร้างสุขภาพดีให้ประชาชน :::
เกี่ยวกับ สสจ.มห.
  หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบผู้บริหาร สสจ.
ทำเนียบผู้บริหาร สสอ. รพ.
แผนที่ สสจ.มห.
คำสั่งมอบหมายงาน สสจ.มห.
เบอร์โทรศัพย์ภายใน สสจ.
 
 
ข้อมูลบริการ
  ข้อมูลพื้นฐาน
    ครัวเรือนแยกตามวง PCU
    ครัวเรือนแยกตาม PCU
    ประชากรกลางปี 51
ข้อมูลประชากรไทยปี51
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูล สสอ.และ สสอ.
 
 
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
  สถานที่ผลิตอาหารปี2552
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
 
 
ระบบงานต่าง ๆ
  ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
   ปี2552
   ปี2553
ระบบรับ - ส่งรายงาน
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบ GIS ไข้เลือดออก
ระบบส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ขรก.
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
 
 
การพัฒนา / อบรม
  บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
คู่มือหนังสือราชการ
 
 
ข่าวจากฝ่าย / งาน
  ฝ่ายแผนงาน ,ตารางปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
หน่วยงานสังกัด
  สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.หนองสูง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...
 
 
รวมลิงค์
  
 
เกี่ยวกับเว็บ
  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1คน
มีผู้เข้าชมเว็บนี้แล้ว 457199คน
โหลดหน้านี้
 
 
 
 

7045 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ บุคลากร] อ่าน 24 ครั้ง
7044 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร] อ่าน 37 ครั้ง
7043 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 15 ครั้ง
7042 การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากประสบอุบัติเหตุฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
7041 รับสมัครฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) [ บุคลากร] อ่าน 50 ครั้ง
7040 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ บุคลากร] อ่าน 62 ครั้ง
7039 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ [ บุคลากร] อ่าน 29 ครั้ง
7038 coverage07_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 10 ครั้ง
7037 การพยาบาลหอผู้ป่วย [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 1 ครั้ง
7036 เดินวิ่งมาราธอน [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 9 ครั้ง
7035 เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 19 ครั้ง
7034 มช จัดประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 10 ครั้ง
7033 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 2 ครั้ง
7032 ผู้บริหารทางการพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 5 ครั้ง
7031 สภากาชาดไทยจัดวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 12 ครั้ง
7030 กิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นปันบุญ ปันสุข พิชิต 2 ปราสาท" [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 7 ครั้ง
7029 สู่กระบวนทัศน์ใหม่ผู้บริหารการพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
7028 เลือกตั้งสภาการพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
7027 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรือง การพยาบาลจิตเวช [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 4 ครั้ง
7026 รับสมัคร ผอ.รพ.สต.บ้านบากและบ้านคำพอก (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [ บุคลากร] อ่าน 21 ครั้ง
7025 รับสมัครคัดเลือก ผอ รพ สต บ้านค้อ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [ บุคลากร] อ่าน 13 ครั้ง
7024 ใบขอย้าย [ บุคลากร] อ่าน 24 ครั้ง
7023 หลักเกณฑ์การย้ายฯ [ บุคลากร] อ่าน 15 ครั้ง
7022 เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม: คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลงาน [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
7021 ขอเชิญประชุมวิชาการคนไทยรอบรู้สุขภาพ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
7020 ขอเชิญประชุมวิชาการคนไทยรอบรู่สุขภาพ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 10 ครั้ง
7019 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซี่ยน [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 2 ครั้ง
7018 อบรมหลักสูตรความรู้เรื่องยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
7017 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร] อ่าน 45 ครั้ง
7016 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 6 ครั้ง
7015 coverage06_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 25 ครั้ง
7014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร] อ่าน 48 ครั้ง
7013 สถาบันโรคผิวหนังจัดประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 14 ครั้ง
7012 คำกล่าวรายงาน พอสว บ้านบากคำบก [ ] อ่าน 9 ครั้ง
7011 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 02/2560) [ รพ.ดอนตาล] อ่าน 6 ครั้ง
7010 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 01/2560) [ รพ.ดอนตาล] อ่าน 6 ครั้ง
7009 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ ควบคุมโรค] อ่าน 42 ครั้ง
7008 การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 13 ครั้ง
7007 สำนักการพยาบาลจัดวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 12 ครั้ง
7006 พยาบาลเฉพาะทาง [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 8 ครั้ง
7005 ฟอร์มรายชื่อขอพระราชทานเข็มฯ (ฉบับปรับปรุง) [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 5 ครั้ง
7004 รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 19 ครั้ง
7003 เชิญอาสาสมัคร พอ.สว.ขอพระราชทานรับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
7002 ฟอร์มรายชื่อขอพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 20 ครั้ง
7001 รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2512-2558 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 9 ครั้ง
7000 รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2559-2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 6 ครั้ง
6999 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 26 ครั้ง
6998 ไฟลบรรยายกฎหมาย21ถึง23มิย60 ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ [ นิติกร] อ่าน 18 ครั้ง
6997 รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6996 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสาร 02/2560 [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 13 ครั้ง
6995 หนังสือเชิญอบรมอังกฤษ จ.อุบล(๑๕สค-๘กย๖๐) จาก [ ยาเสพติด] อ่าน 10 ครั้ง
6994 สมาคมพยาบาลจัดวิชาการสัญจร [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 14 ครั้ง
6993 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยมาตรการและมาตรฐานกระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 15 ครั้ง
6991 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็ก [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 15 ครั้ง
6990 แนวทาง เกณฑ์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เรื่องเล่า ปี60 สสจ มุกดาหาร [ นิติกร] อ่าน 8 ครั้ง
6989 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 28 ครั้ง
6988 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์9รายการโรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 8 ครั้ง
6987 วิชาการโภชนาการ [ ] อ่าน 9 ครั้ง
6986 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตเด็ก [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 4 ครั้ง
6985 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติป้องกันการฆ่าตัวตาย [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 2 ครั้ง
6984 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ] อ่าน 30 ครั้ง
6983 coverage05_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 28 ครั้ง
6982 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 24 ครั้ง
6981 ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 3 ครั้ง
6980 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 13 ครั้ง
6979 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ รพ.คำชะอี] อ่าน 42 ครั้ง
6978 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 20 ครั้ง
6977 อบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6976 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 16 ครั้ง
6975 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 26 ครั้ง
6974 ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) TO BE NUMBER ONE [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 1 ครั้ง
6973 หนังสือเชิญอบรมภาษาอังกฤษ รพท รพช (ดปรดส่งชื่อด่วยจ้า) จากป้าเกษ ศชอศ. [ ยาเสพติด] อ่าน 11 ครั้ง
6972 สภาการจัดประชุมกลไกจริยธรรม [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 11 ครั้ง
6971 เผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ PPT ถอดประสบการณ์จัดอบรม 23พค60 [ นิติกร] อ่าน 17 ครั้ง
6970 วพบ โคราช จัดวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 8 ครั้ง
6969 พยาบาลเชียงใหม่ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 8 ครั้ง
6968 งานอาชีวอนามัย [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 17 ครั้ง
6967 อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 10 ครั้ง
6966 อบรมวิชาการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 6 ครั้ง
6965 ส่งบุคคลคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต(มูลนิธิหม่อมงามจิตต์) [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 5 ครั้ง
6964 เผยแพร่ประกาศมาตรการ 4 ด้าน สสจ มุกดาหารปี 2560 [ นิติกร] อ่าน 16 ครั้ง
6963 เอกสารประกอบรณรงค์จิตสำนึกดีเริ่มที่ตัวเรา สสจ มุกดาหารต้านโกง [ นิติกร] อ่าน 14 ครั้ง
6962 เอกสารประกอบกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกข้าราชการที่ดี สสจ มุกดาหารต้านโกง [ ] อ่าน 8 ครั้ง
6961 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ(สไลด์ อ สุรชัย นิติกร ชนพ สวค สป) [ นิติกร] อ่าน 11 ครั้ง
6960 coverage04_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 14 ครั้ง
6959 เชิญประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบ2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 10 ครั้ง
6958 ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 14 ครั้ง
6957 การวางแผนกำลังคนสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
6956 คัดเลือกพยาบาลดีเด่น [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 10 ครั้ง
6955 สรุปผลงานรับตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 มค 2560 [ นิติกร] อ่าน 19 ครั้ง
6954 เผยแพร่ข้อมูลจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 [ นิติกร] อ่าน 31 ครั้ง
6953 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ [ บุคลากร] อ่าน 41 ครั้ง
6952 เผยแพร่อำนาจบทบาทหน้าที่ สสจ มุกดาหาร ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 [ นิติกร] อ่าน 12 ครั้ง
6951 เผยแพร่คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร] อ่าน 18 ครั้ง
6950 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 60 ปรับใหม่ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 19 ครั้ง

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหร 49000
โทร. 042-611430,042-611430 E-mail: mukdah@health2.moph.go.th