::: คุณภาพบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสามัคคี สร้างสุขภาพดีให้ประชาชน :::
เกี่ยวกับ สสจ.มห.
  หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบผู้บริหาร สสจ.
ทำเนียบผู้บริหาร สสอ. รพ.
แผนที่ สสจ.มห.
คำสั่งมอบหมายงาน สสจ.มห.
เบอร์โทรศัพย์ภายใน สสจ.
 
 
ข้อมูลบริการ
  ข้อมูลพื้นฐาน
    ครัวเรือนแยกตามวง PCU
    ครัวเรือนแยกตาม PCU
    ประชากรกลางปี 51
ข้อมูลประชากรไทยปี51
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูล สสอ.และ สสอ.
 
 
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
  สถานที่ผลิตอาหารปี2552
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
 
 
ระบบงานต่าง ๆ
  ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
   ปี2552
   ปี2553
ระบบรับ - ส่งรายงาน
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบ GIS ไข้เลือดออก
ระบบส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ขรก.
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
 
 
การพัฒนา / อบรม
  บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
คู่มือหนังสือราชการ
 
 
ข่าวจากฝ่าย / งาน
  ฝ่ายแผนงาน ,ตารางปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
หน่วยงานสังกัด
  สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.หนองสูง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...
 
 
รวมลิงค์
  
 
เกี่ยวกับเว็บ
  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1คน
มีผู้เข้าชมเว็บนี้แล้ว 456419คน
โหลดหน้านี้
 
 
 
 

6910 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับ (นับรวมลูกจ้าง) [ บุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6909 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่ง [ บุคลากร] อ่าน 4 ครั้ง
6908 เวียนเพื่อศึกษา พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ [ พัสดุ] อ่าน 3 ครั้ง
6907 โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดฯ ประจำปี 2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 1 ครั้ง
6906 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่2โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 8 ครั้ง
6905 อบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฏิบัติงานใน PCC [ บุคลากร] อ่าน 4 ครั้ง
6904 ร่างคู่มือมาตรฐาน 5 ส สสจ.มห [ พัสดุ] อ่าน 3 ครั้ง
6903 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (วันเพ็ญ) [ บุคลากร] อ่าน 11 ครั้ง
6902 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย [ พัสดุ] อ่าน 3 ครั้ง
6901 ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC [ บุคลากร] อ่าน 4 ครั้ง
6900 ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 14 [ บุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6899 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย รุ่นที่ ๑ [ บุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6898 ประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ฯ [ บุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6897 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล [ บุคลากร] อ่าน 10 ครั้ง
6896 รับสมัครพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2560 (ม.มหิดล) [ บุคลากร] อ่าน 2 ครั้ง
6895 รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทยืประจำบ้านสาขาต่างๆ (ม.วลัยลักษณ์) [ บุคลากร] อ่าน 4 ครั้ง
6894 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ครั้งที่ 26 [ บุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6893 เกณฑ์การพิจารณาพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560 [ บุคลากร] อ่าน 2 ครั้ง
6892 โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2560 รอบที่ 2 [ บุคลากร] อ่าน 4 ครั้ง
6891 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ ศชอศ. [ บุคลากร] อ่าน 15 ครั้ง
6890 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่ ๒ [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 8 ครั้ง
6889 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารรับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [ บุคลากร] อ่าน 44 ครั้ง
6888 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ บุคลากร] อ่าน 33 ครั้ง
6887 ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพ.หนองสูง [ บุคลากร] อ่าน 17 ครั้ง
6886 coverage02_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 14 ครั้ง
6885 เชิญร่วมประชุมวิชาการ [ บุคลากร] อ่าน 19 ครั้ง
6884 ผัง Flow chart ขั้นตอนบริการ ณ ศูนย์รับรองเรียน สสอ.เมืองมุกดาหาร [ สสอ.เมือง] อ่าน 9 ครั้ง
6883 ผังขั้นตอนการร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร [ สสอ.เมือง] อ่าน 3 ครั้ง
6882 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (นวก.สธ.) [ บุคลากร] อ่าน 141 ครั้ง
6881 การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 14 ครั้ง
6880 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรMatrix Program [ ควบคุมโรค] อ่าน 9 ครั้ง
6879 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน"เดิน-วิ่งมหากุศล ครบรอบ 60ปี รพ.พระนารายณ์ฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 7 ครั้ง
6878 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [ บุคลากร] อ่าน 27 ครั้ง
6875 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สสอ.เมือง [ สสอ.เมือง] อ่าน 6 ครั้ง
6874 ส่งคำสั่งรับเสด็จพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 35 ครั้ง
6873 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมือง ปี 2560 [ สสอ.เมือง] อ่าน 14 ครั้ง
6872 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 11 ครั้ง
6871 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 14 ครั้ง
6870 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข [ บุคลากร] อ่าน 70 ครั้ง
6868 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพหว้านใหญ่เพิ่มเติม [ พัสดุ] อ่าน 17 ครั้ง
6867 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพดอนตาล [ พัสดุ] อ่าน 18 ครั้ง
6866 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพหนองสูง [ พัสดุ] อ่าน 13 ครั้ง
6865 ประกาศสอบรับหนังสืออนุมัติ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 24 ครั้ง
6864 อบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง ปีงบประมาณ 2560 [ บุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6863 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 27 ครั้ง
6862 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 22 ครั้ง
6861 ศึกษาดูงานอาเซียนคลินิกบริการที่เป็นมิตร๒๒กพ๖๐จ.อบ(รพท รพช ส่งชื่อด้วยจ้า [ ยาเสพติด] อ่าน 26 ครั้ง
6860 เลื่อนอบรมอาเซียนจาก14เป็น16กพ60ณสสจ มห 1(รพ สสอ/รพ สต ส่งชื่อป้าเกษด้วย) [ ยาเสพติด] อ่าน 21 ครั้ง
6859 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ บุคลากร] อ่าน 19 ครั้ง
6858 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 8 ครั้ง
6857 [ ] อ่าน 9 ครั้ง
6856 coverage01_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 15 ครั้ง
6855 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (อัญชลี,ปริชาติ) [ บุคลากร] อ่าน 26 ครั้ง
6854 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 26 ครั้ง
6853 เชิญร่วมนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก [ บุคลากร] อ่าน 13 ครั้ง
6852 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2560 [ ควบคุมโรค] อ่าน 13 ครั้ง
6851 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ป้องกันการจมน้ำ [ ควบคุมโรค] อ่าน 15 ครั้ง
6850 เชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ [ บุคลากร] อ่าน 45 ครั้ง
6849 เผยแพร่ประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ลว. 23พ.ค.2559 [ นิติกร] อ่าน 6 ครั้ง
6848 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 60 [ พัสดุ] อ่าน 51 ครั้ง
6847 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 59 ไตรมาส 1 [ พัสดุ] อ่าน 31 ครั้ง
6846 เผยแพร่ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นพ สสจ มุกดาหาร ลว27มค60 [ นิติกร] อ่าน 10 ครั้ง
6845 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร สสจ มุกดาหาร ปี2560 ลว27ธค59 [ นิติกร] อ่าน 22 ครั้ง
6844 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผู้บริหาร สสจ มุกดาหาร ปี2560 [ นิติกร] อ่าน 9 ครั้ง
6843 แผนป้องกันทุจริต สสจ มุกดาหารปี2560 แผน 3 [ นิติกร] อ่าน 19 ครั้ง
6842 แผนป้องกันทุจริต สสจ มุกดาหารปี2560 แผน2(2) [ นิติกร] อ่าน 12 ครั้ง
6841 แผนป้องกันทุจริต สสจ มุกดาหารปี2560 แผน2(1) [ นิติกร] อ่าน 8 ครั้ง
6840 เผยแพร่แผนป้องกันทุจริต สสจ.มุกดาหารปี2560 แผน1 [ ] อ่าน 7 ครั้ง
6839 เผยแพร่แผนป้องกันทุจริต สสจ.มุกดาหารปี2560 ปกแผน [ นิติกร] อ่าน 16 ครั้ง
6837 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (กัมปนาท) [ บุคลากร] อ่าน 21 ครั้ง
6836 แบบใบขอย้าย [ บุคลากร] อ่าน 26 ครั้ง
6835 รับสมัคร ผอ.รพ.สต.บ้านคำชะอี [ บุคลากร] อ่าน 24 ครั้ง
6834 แบบประเมินสุขภาพจิตต่างๆแลัะแบบAUDITผู้ดื่มสุรา ในสถานประกอบการ [ ยาเสพติด] อ่าน 14 ครั้ง
6833 แบบประเมินความเครียดภาวะฆ่าตัวตาย(ST5-DS8) ในสถานประกอบการ [ ยาเสพติด] อ่าน 3 ครั้ง
6832 แบบประเมินEQเด็ก3-5ปี(อนุบาล,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)รพท รพช สสอ รพ.สต.ทุกแห่ง [ ยาเสพติด] อ่าน 19 ครั้ง
6831 สุขภาพจิต ส่งแบบประเมินEQนร ม.1-6โดยครู(มัธยม อาชีวะ) :รพท รพช สสอ/รพ.สต. [ ยาเสพติด] อ่าน 11 ครั้ง
6830 ส่งโฟลชาร์ท/ผังไหลแนวทางดูแลผู้ฆ่าตัวตาย รพท รพช สสอ/ส่งรพ.สต.ทุกแห่งด้วย [ ยาเสพติด] อ่าน 15 ครั้ง
6829 แบบประเมินEQนร.ป1 แบบสรุปและแบบREFERให้ดำเนินการในต.LCTพื้นที่ใหม่ปีงบ60 [ ยาเสพติด] อ่าน 13 ครั้ง
6828 สุขภาพจิต ส่ง แบบสังเกตพฤติกรรม 4โรค (นร ป.1 ต.LTC ทุกพื้นที่ปีงบ60 ) [ ยาเสพติด] อ่าน 13 ครั้ง
6827 สุขภาพจิต ส่ง แบบสังเกตพฤติกรรม ๔ โรค นร ป.๑ [ ยาเสพติด] อ่าน 10 ครั้ง
6826 แจ้งรายชื่ผู้เข้ารับอบรมฯ [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 8 ครั้ง
6825 คัดเลือกพยาบาลดีเด่น [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 20 ครั้ง
6824 พยาบาลสัญจร [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 13 ครั้ง
6823 มหกรรมสร้างสุขภาพ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
6822 R2R [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 14 ครั้ง
6821 แบบฟอร์มข้าราชการดีเด่น [ บุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6820 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระ [ บุคลากร] อ่าน 19 ครั้ง
6819 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร] อ่าน 21 ครั้ง
6818 ประชาสัมพันธหลักสูตรอบรม HIV Psycho [ ควบคุมโรค] อ่าน 12 ครั้ง
6817 อาชีวอนามัย [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 45 ครั้ง
6816 การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 9 ครั้ง
6815 coverage12_59 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
6814 ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมิน [ บุคลากร] อ่าน 11 ครั้ง
6813 เชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและหรือเข้าประกวดฯ [ บุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6812 แบบสรุป2Q9Q8Q เสนอผู้ตรวจปี60รอบ1 [ ยาเสพติด] อ่าน 16 ครั้ง

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหร 49000
โทร. 042-611430,042-611430 E-mail: mukdah@health2.moph.go.th