::: คุณภาพบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสามัคคี สร้างสุขภาพดีให้ประชาชน :::
เกี่ยวกับ สสจ.มห.
  หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบผู้บริหาร สสจ.
ทำเนียบผู้บริหาร สสอ. รพ.
แผนที่ สสจ.มห.
คำสั่งมอบหมายงาน สสจ.มห.
เบอร์โทรศัพย์ภายใน สสจ.
 
 
ข้อมูลบริการ
  ข้อมูลพื้นฐาน
    ครัวเรือนแยกตามวง PCU
    ครัวเรือนแยกตาม PCU
    ประชากรกลางปี 51
ข้อมูลประชากรไทยปี51
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูล สสอ.และ สสอ.
 
 
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
  สถานที่ผลิตอาหารปี2552
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
 
 
ระบบงานต่าง ๆ
  ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
   ปี2552
   ปี2553
ระบบรับ - ส่งรายงาน
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบ GIS ไข้เลือดออก
ระบบส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ขรก.
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
 
 
การพัฒนา / อบรม
  บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
คู่มือหนังสือราชการ
 
 
ข่าวจากฝ่าย / งาน
  ฝ่ายแผนงาน ,ตารางปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
หน่วยงานสังกัด
  สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.หนองสูง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...
 
 
รวมลิงค์
  
 
เกี่ยวกับเว็บ
  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1คน
มีผู้เข้าชมเว็บนี้แล้ว 456897คน
โหลดหน้านี้
 
 
 
 

7002 ฟอร์มรายชื่อขอพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
7001 รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2512-2558 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
7000 รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2559-2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 3 ครั้ง
6999 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 11 ครั้ง
6998 ไฟลบรรยายกฎหมาย21ถึง23มิย60 ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ [ นิติกร] อ่าน 5 ครั้ง
6997 รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 2 ครั้ง
6996 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสาร 02/2560 [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 9 ครั้ง
6995 หนังสือเชิญอบรมอังกฤษ จ.อุบล(๑๕สค-๘กย๖๐) จาก [ ยาเสพติด] อ่าน 9 ครั้ง
6994 สมาคมพยาบาลจัดวิชาการสัญจร [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
6993 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยมาตรการและมาตรฐานกระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 7 ครั้ง
6991 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็ก [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 5 ครั้ง
6990 แนวทาง เกณฑ์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เรื่องเล่า ปี60 สสจ มุกดาหาร [ นิติกร] อ่าน 20 ครั้ง
6989 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 43 ครั้ง
6988 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์9รายการโรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 6 ครั้ง
6987 วิชาการโภชนาการ [ ] อ่าน 6 ครั้ง
6986 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตเด็ก [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 3 ครั้ง
6985 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติป้องกันการฆ่าตัวตาย [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 7 ครั้ง
6984 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ] อ่าน 7 ครั้ง
6983 coverage05_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
6982 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 9 ครั้ง
6981 ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 7 ครั้ง
6980 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 2 ครั้ง
6979 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ รพ.คำชะอี] อ่าน 35 ครั้ง
6978 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 7 ครั้ง
6977 อบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 6 ครั้ง
6976 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 14 ครั้ง
6975 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 15 ครั้ง
6974 ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) TO BE NUMBER ONE [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ] อ่าน 8 ครั้ง
6973 หนังสือเชิญอบรมภาษาอังกฤษ รพท รพช (ดปรดส่งชื่อด่วยจ้า) จากป้าเกษ ศชอศ. [ ยาเสพติด] อ่าน 12 ครั้ง
6972 สภาการจัดประชุมกลไกจริยธรรม [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
6971 เผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ PPT ถอดประสบการณ์จัดอบรม 23พค60 [ นิติกร] อ่าน 6 ครั้ง
6970 วพบ โคราช จัดวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 11 ครั้ง
6969 พยาบาลเชียงใหม่ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 10 ครั้ง
6968 งานอาชีวอนามัย [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 15 ครั้ง
6967 อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 10 ครั้ง
6966 อบรมวิชาการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 10 ครั้ง
6965 ส่งบุคคลคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต(มูลนิธิหม่อมงามจิตต์) [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 5 ครั้ง
6964 เผยแพร่ประกาศมาตรการ 4 ด้าน สสจ มุกดาหารปี 2560 [ นิติกร] อ่าน 9 ครั้ง
6963 เอกสารประกอบรณรงค์จิตสำนึกดีเริ่มที่ตัวเรา สสจ มุกดาหารต้านโกง [ นิติกร] อ่าน 8 ครั้ง
6962 เอกสารประกอบกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกข้าราชการที่ดี สสจ มุกดาหารต้านโกง [ ] อ่าน 6 ครั้ง
6961 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ(สไลด์ อ สุรชัย นิติกร ชนพ สวค สป) [ นิติกร] อ่าน 8 ครั้ง
6960 coverage04_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
6959 เชิญประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบ2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 9 ครั้ง
6958 ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 8 ครั้ง
6957 การวางแผนกำลังคนสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 19 ครั้ง
6956 คัดเลือกพยาบาลดีเด่น [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 1 ครั้ง
6955 สรุปผลงานรับตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 มค 2560 [ นิติกร] อ่าน 21 ครั้ง
6954 เผยแพร่ข้อมูลจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 [ นิติกร] อ่าน 16 ครั้ง
6953 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ [ บุคลากร] อ่าน 51 ครั้ง
6952 เผยแพร่อำนาจบทบาทหน้าที่ สสจ มุกดาหาร ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 [ นิติกร] อ่าน 15 ครั้ง
6951 เผยแพร่คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร] อ่าน 17 ครั้ง
6950 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 60 ปรับใหม่ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 23 ครั้ง
6949 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.เมษา) [ บุคลากร] อ่าน 46 ครั้ง
6948 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ [ บุคลากร] อ่าน 24 ครั้ง
6947 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ] อ่าน 13 ครั้ง
6946 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร] อ่าน 83 ครั้ง
6945 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ [ บุคลากร] อ่าน 67 ครั้ง
6944 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี60โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ] อ่าน 19 ครั้ง
6943 coverage03_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 23 ครั้ง
6942 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพดงหลวง [ พัสดุ] อ่าน 19 ครั้ง
6941 เผยแพร่เอกสารขับเคลื่อน MOPH ITA สสอ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร] อ่าน 42 ครั้ง
6940 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 21 ครั้ง
6939 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 60 โรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 6 ครั้ง
6938 [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 22 ครั้ง
6937 เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร2560 [ นิติกร] อ่าน 16 ครั้ง
6936 เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร2560 [ นิติกร] อ่าน 18 ครั้ง
6935 การจัดการทางการพยาบาลรุ่น30 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 20 ครั้ง
6934 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
6933 ประชุมวิชาการมารดาทารก [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 6 ครั้ง
6932 มข ประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 12 ครั้ง
6931 สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.เมืองมุกดาหารไตรมาส 2 ปี 2560 [ สสอ.เมือง] อ่าน 32 ครั้ง
6930 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ก.พ. 60 [ นิติกร] อ่าน 18 ครั้ง
6929 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร] อ่าน 14 ครั้ง
6928 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรังสัมพันธ์สานฝันคนTO BE(เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด) [ ควบคุมโรค] อ่าน 9 ครั้ง
6927 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 15 ครั้ง
6926 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 7 ครั้ง
6925 อบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้นเฉพาะทาง นานาชาติ ครั้งที่ 16 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 8 ครั้ง
6924 อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 12 ครั้ง
6923 อบรมหลักสูตรการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 20 ครั้ง
6922 อบรมหลักสูตรการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 29 ครั้ง
6921 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผุ้ดูแลระบบโรงพยาบาล และผู้ใช้งานโปรแกรมฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6920 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 12 ครั้ง
6919 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6918 รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ สบช. [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6917 เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6916 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 4 ครั้ง
6915 ประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 6 ครั้ง
6914 ประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชน ฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 6 ครั้ง
6913 ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Family Medicine 2017 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 12 ครั้ง
6912 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยการใช้การจัดการรายกรณี [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 8 ครั้ง
6911 ขอเชิญอบรมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 8 ครั้ง
6910 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับ (นับรวมลูกจ้าง) [ บุคลากร] อ่าน 51 ครั้ง
6909 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่ง [ บุคลากร] อ่าน 28 ครั้ง
6908 เวียนเพื่อศึกษา พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ [ พัสดุ] อ่าน 10 ครั้ง
6907 โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดฯ ประจำปี 2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 5 ครั้ง

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหร 49000
โทร. 042-611430,042-611430 E-mail: mukdah@health2.moph.go.th