Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
26821: คำชี้แจงเกี่ยวกับ_อสม พร้อมลิงค์แบบฟอร์ม[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26820: คู่มือเกี่ยวกับงาน_อสม สำหรับเจ้าหน้าที่[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26817: แบบฟร์อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::09 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26813: โอนหน่วยย่อย กย60[การเงิน::25 ก.ย. 60] รับแล้ว
26811: เอกสารประกอบการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. ณ 1 ตุลาคม 2560[บุคลากร::15 ก.ย. 60] รับแล้ว
26807: ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อสม.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.ย. 60] รับแล้ว
26805: โอนเงิน อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] รับแล้ว
26804: โอนเงิน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] รับแล้ว
26800: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2560[การเงิน::24 ส.ค. 60] รับแล้ว
26788: แบบลงข้อมูล แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร (ปรับตารางใหม่)[บุคลากร::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26787: แบบลงข้อมูล (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร [บุคลากร::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26782: โอนหน่วยบย่อย กค 60[การเงิน::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26781: แบบสรุปการจ่ายเงินค่าตอบแทน[ประกันสุขภาพ::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26779: แบบสำรวจ นวก.สธ/จพ.สธ. จ้างปี 53-58 ที่ยังไม่ได้บรรจุ (จบจากวิทยาลัยสังกัด สบช.)[บุคลากร::20 ก.ค. 60] รับแล้ว
26769: ส่งรายละเอียดการโอนเงินหน่วยย่อย(แก้ไขมิย60)[การเงิน::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26766: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2512-2558[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26765: ฟอร์มขอเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26764: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2559-2560[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26761: โอนเงินหน่วยย่อย มิย 60[การเงิน::23 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26759: รายการสุ่มตัวอย่างข้อมูล OPD IPD สำหรับการ Audit ข้อมูล ตามแบบ สนย[แผนงาน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26758: โอนเงิน อสม ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน_2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26757: โอนเงิน อสม ประจำเดือนเมษายน 2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26754: รายงานตรวจข้อเท็จจริง(ให้พี่สมบูรณ์ค่ะ)[รพ.หว้านใหญ่::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26752: แนวทาง เกณฑ์คัดคน หน่วยงาน เรื่องเล่าปี60 26 28 มิย60[นิติกร::16 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26750: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26749: ฟอร์มจัดทำแผนหน่วยแพทย์ พอ.สว. (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.ทุกแห่ง)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26748: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26747: แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประเมิน ITA ปี60[นิติกร::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26734: แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด[ควบคุมโรคไม่ติดต่อ::05 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26733: เกณพ์คัดเลือกเรื่องเล่า คน หน่วยงาน ปี60 จากเขต10ค่ะ[นิติกร::02 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26732: แบบฟอร์มเบิก O T[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26730: คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26725: ส่งคืนผลประเมินรพ.สต.ติดดาว ป่งขาม[พัฒนาบุคลากร::30 พ.ค. 60] รับแล้ว
26724: ส่งคืนผลประเมินรพ.สต.ติดดาวบางทรายน้อย[พัฒนาบุคลากร::30 พ.ค. 60] รับแล้ว
26709: โอนหน่วยย่้อย พค 60[การเงิน::25 พ.ค. 60] รับแล้ว
26708: ข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ[แผนงาน::25 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26707: รพ.สต.ติดดาว[สสอ.หว้านใหญ่::25 พ.ค. 60] รับแล้ว
26705: แบบสำรวจบ้านรัฐสวัสดิการ[การเงิน::19 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26702: คำสั่ง ธรรมาภิบาลและ ITA รวม5คำสั่ง สสจ มุก60[นิติกร::16 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26701: ส่งแบบ ปย.งานควบคุมภายในเพิ่มเติม[การเงิน::16 พ.ค. 60] รับแล้ว
26700: ส่งแบบ ปย.1,ปย.2 เกี่ยวกับงานควบคุมภายในให้ทุกกลุ่มงานในสสจ.,สสอ.,รพช.ทุกแห่งคะ[การเงิน::16 พ.ค. 60] รับแล้ว
26696: ส่งไฟล ITA แนวทางตอบ EBITรอบ2[นิติกร::14 พ.ค. 60] รับแล้ว
26695: แผนออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปรับเวลาใหม่ ให้ สสอ.ทุกแห่งค่ะ[พัฒนาบุคลากร::11 พ.ค. 60] รับแล้ว
26692: คู่มือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Audit)[แผนงาน::05 พ.ค. 60] รับแล้ว
26686: กรอบแผนยุทธศาสตร์กระทรวงปี2560-2564[แผนงาน::03 พ.ค. 60] รับแล้ว
26679: รายละเอียดการโอนเงินหน่วยงานย่อย เมษายน 2560[การเงิน::24 เม.ย. 60] รับแล้ว
26678: ส่งแบบเก็บข้อมูลซิกา ให้พี่ดรุณีคะ[รพ.หว้านใหญ่::21 เม.ย. 60] ยังไม่รับ
26677: KPI เขต จังหวัด อำเภอ ประเมินรพ.สต.ติดดาวหมวด 5 ให้สสอ.ทุกแห่ง[พัฒนาบุคลากร::21 เม.ย. 60] รับแล้ว
26675: แจ้งแผนประเมิน รพ.สต.ติดดาว ให้ สสอ.ทุกแห่ง[พัฒนาบุคลากร::19 เม.ย. 60] รับแล้ว
26671: ข้อมูล อสม.ให้ตรวจสอบ[พัฒนาบุคลากร::19 เม.ย. 60] รับแล้ว
26663: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ[บุคลากร::07 เม.ย. 60] ยังไม่รับ
26662: แบบฟอร์มสำรวจค่าตอบแทน ฉ.11,12[ประกันสุขภาพ::03 เม.ย. 60] ยังไม่รับ
26656: ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน พอ.สว. ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ของ สสอ.หว้านใหญ่[ส่งเสริมสุขภาพ::31 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26650: แบบฟอร์มแจ้งแผนความต้องการสนับสนุนครุภัณฑ์ส่งสสจ.มห.ภายใน30มีค60[แผนงาน::29 มี.ค. 60] รับแล้ว
26649: แบบฟอร์ม ๒ ข้อมูลการรับบริการ ด้านส่งเสริม ป้องกันโรค โรคสำคัญที่รักษา[ยาเสพติด::28 มี.ค. 60] รับแล้ว
26648: รายละเอียดการโอนเงินหน่วยงานย่อย มีนาคม 2560[การเงิน::28 มี.ค. 60] รับแล้ว
26643: ส่งรายงาน MCH 60 ถึง มี.ค 60 พี่ดรุณีฝ่ายส่งเสริม[รพ.หว้านใหญ่::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26642: แบบสรุปผลการอบรมอสม[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26641: แผนอบรม อสม.[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26640: คำชี้แจง อบรม อสม.นักจัดการ[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26639: MOPH ITAสรุป วิเคราะห์งาน[นิติกร::22 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26638: MOPH ITA คู่มือร้องเรียน22มีค60(วีรญา)[นิติกร::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26636: MOPH ITA ส่งพื้นที่ 22มีค60 เผื่อปรับใช้ค่ะ(วีรญา)[นิติกร::22 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26634: ตารางแสดงบุคคลต่างด้าว(ทุกสัญชาติ)ใช้บริการ ณ รพ.สต. และแบบสรุปของ สสอ.(มี๒ ชีท)[ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26633: ผลงานตัวชี้วัดตัวที่ ๔ ศชอศ แผ่นที่ ๒ [ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26632: แบบประเมินตัวชี้วัด ศชอศ ปี ๖๐ (รพ ๕ ตัว / สสอ ๑ ตัวคือตัวที่ ๔)[ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26631: คำสั่งปฐมภูมิ ให้พี่สมบูรณ์ สสอ.หว้านใหญ่ค่ะ[พัฒนาบุคลากร::21 มี.ค. 60] รับแล้ว
26630: ส่งตัวอย่างคำกล่าวรายงาน พอ.สว. ฝากให้ผู้รับผิดชองาน สสอ.หว้านใหญ่[ส่งเสริมสุขภาพ::20 มี.ค. 60] รับแล้ว
26628: ผลงานข้อมูลการรับบริการสุขภาพประชากร : ตัวชี้วัดที่ ๔ ศชอศ (ศูนย์อาเซียน/ป้าเกษ)[ยาเสพติด::20 มี.ค. 60] รับแล้ว
26626: เชิญส่งจนทร่วมศึกษาดูงานบ่อหมักสิ่งปฏิกูล28มีนาคม2560เทศบาลตำบลตองโขบ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::16 มี.ค. 60] รับแล้ว
26624: คู่มือและหนังสือนำส่ง functional KPIs ปี2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร[แผนงาน::15 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26623: แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร (ณ กันยายน 2559)[บุคลากร::14 มี.ค. 60] รับแล้ว
26619: ส่งไฟล MOPH ITAให้พื้นที่คร่า วีรญา 7มีค60[นิติกร::07 มี.ค. 60] รับแล้ว
26616: ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรบำบัดยาเสพติดMatrix Program[ควบคุมโรค::02 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26614: หนังสือราชการอบรมพัฒนาระบบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 9 มีค60 ณ สสจ มห๑ป้าเกษ [ยาเสพติด::01 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26612: ส่งตุ๋ยและรพท,รพช.สสอ.Function Kpis Templateและ Rankingอำเภอ ปีงบ60ศชอศ./ป้าเกษ [ยาเสพติด::28 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26608: แนวทางค่านิยมMOPH ร่างเทมเพลทแร้งกิ้งนิติการ60[นิติกร::24 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26607: ส่งไฟลจัดอบรม23กพ60 MOPH ITA[นิติกร::24 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26606: ส่งไฟลเจตจำนงสุจริต23กพ60[นิติกร::24 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26605: โอนเงินหน่วยงานย่อย กุมภาพันธ์ 2560[การเงิน::22 ก.พ. 60] รับแล้ว
26604: คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ อสม.[พัฒนาบุคลากร::22 ก.พ. 60] รับแล้ว
26603: PPT.ออกติดตาม อสค[พัฒนาบุคลากร::22 ก.พ. 60] รับแล้ว
26596: รายชื่อเด็ก 9 18 30 42 เดือน วันที่ 15 ถึงวันที่ 28 ก พ 60 เพื่อสุ่มประเมิน ฉ6[ส่งเสริมสุขภาพ::15 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26595: ขอเลื่อนวันอบรมเตรียมความพร้อมอาเซียนจาก14เป็น16กพ สสจ1(รพ,สสอ/รพสต ส่งชื่อด้วย [ยาเสพติด::11 ก.พ. 60] รับแล้ว
26591: ส่งเทมเพลทกลุ่มงานนิติการ60 ITA ปรับล่าสุด วีรญา[นิติกร::10 ก.พ. 60] รับแล้ว
26589: โอนเงิน อสม ประจำเดือนธ.ค.59[การเงิน::08 ก.พ. 60] รับแล้ว
26588: โอนเงิน อสม ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.59[การเงิน::08 ก.พ. 60] รับแล้ว
26585: เอกสารให้ อสม รับเงินค่าป่วยการ[พัฒนาบุคลากร::07 ก.พ. 60] รับแล้ว
26555: ขอข้อมูลหว้านใหญ่[สสอ.นิคมคำสร้อย::30 ม.ค. 60] รับแล้ว
26553: แบบใบขอย้าย[บุคลากร::27 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26552: แจ้งเวียนแผนด้านการป้องกันทุจริต สสจ.มุกดาหารปี60[นิติกร::26 ม.ค. 60] รับแล้ว
26551: โอนเงินหน่วยงานย่อย มกราคม 2560[การเงิน::26 ม.ค. 60] รับแล้ว
26550: แบบประเมินสุขภาพจิตต่างๆและแบบประเมิน AUDIT ผู้ดื่มสุราในสถานประกอบการ[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26549: แบบประเมินสุขภาพจิตในสถานประกอบการ (แบบประเมินความเครียด ฆ่าตัวตาย : ST5 - DS8)[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26548: แบบประเมินEQเด็ก3-5 ปี (อนุบาล, ศูนย์เด็กเล็ก) รพท รพช สสอ /รพ.สต.ทุกแห่ง[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26547: สุขภาพจิต ส่งแบบประเมินEQ นร ม.1-6 (มัธยม,อาชีวะ) สำหรับ รพท รพช สสอ/รพ.สต.[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26546: สุขจิต ส่งโฟลชาร์ทแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้ฆ่าตัวตายรพท,รพช,สสอ/ส่งต่อรพ.สต.ทุกแห่ง[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26544: งานสุขภาพจิตส่ง ; แบบประเมิน EQ นักเรียน ป.1 ดำเนินการพื้นที่รร.ในต.LCT[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26543: สุขภาพจิต ส่งแบบคัดกรองพฤติกรรม 4 โรค ป.๑ [ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26541: แนวทาง อสค[พัฒนาบุคลากร::20 ม.ค. 60] รับแล้ว