Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
27189: สสจ.มห คำสั่งลาศึกษาต่อ 5520 64[พัฒนาบุคลากร::04 ต.ค. 64] ยังไม่รับ
27188: สป.สธ.ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศสภาการพยาบาลฯ สะสมคะแนน[พัฒนาบุคลากร::30 ก.ย. 64] ยังไม่รับ
27187: โอนหน่วยย่อย กันยายน 2564[การเงิน::23 ก.ย. 64] รับแล้ว
27186: ประกาศค่าตอบแทนฯ ฉ.5/2564(แก้ไขเป็นประชุมครั้งที่3/2564)แจ้งเวียนสารบัญใหม่แล้ว[นิติกร::08 ก.ย. 64] ยังไม่รับ
27185: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2564[การเงิน::24 ส.ค. 64] รับแล้ว
27184: สป.สธ. ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อม Happy MOPH[พัฒนาบุคลากร::18 ส.ค. 64] ยังไม่รับ
27183: โอนหน่วยย่อย กรกฎาคม 2564[การเงิน::20 ก.ค. 64] รับแล้ว
27182: โอนหน่วยย่อย มิถุนายน64[การเงิน::23 มิ.ย. 64] รับแล้ว
27180: รพ ธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอเชิญนักวิจัยเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom meeting[พัฒนาบุคลากร::18 มิ.ย. 64] ยังไม่รับ
27179: ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2564[พัฒนาบุคลากร::27 พ.ค. 64] ยังไม่รับ
27178: สสจ.มุกดาหาร เชิญประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ[บุคลากร::25 พ.ค. 64] รับแล้ว
27177: สนง.เขตสุขภาพที่ 10 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด[พัฒนาบุคลากร::21 พ.ค. 64] ยังไม่รับ
27176: โอนหน่วยย่อย พฤษภาคม 64[การเงิน::19 พ.ค. 64] รับแล้ว
27175: เอกสารประกอบการประชุม14พค64 เตรียมตรวจราชการรอบ2ปี64[แผนงาน::13 พ.ค. 64] รับแล้ว
27173: โอนหน่วยย่อย เมษายน 2564[การเงิน::23 เม.ย. 64] รับแล้ว
27170: QR Code ตอบ IIT EITจ มุกดาหาร ปี64[นิติกร::31 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27169: PPT ชี้แจง IIT EIT 1 เมย64 ITA จ.มุกดาหาร ปี64[นิติกร::31 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27168: คู่มือ ITA ปปช ปี2564[นิติกร::31 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27167: แบบวัดการรับรู้ EIT ปี 64 จ.มุกดาหาร[นิติกร::30 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27166: แบบวัดการรับรู้ IIT [นิติกร::30 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27165: PPT ชี้แจง IIT EIT ปี64 จ มุกดาหาร[นิติกร::30 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27164: โอนหน่วยย่อย มีค63[การเงิน::26 มี.ค. 64] รับแล้ว
27162: สมาคมศิษย์เก่า วพบ.นครราชสีมา ขอเยี่ยมศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา[พัฒนาบุคลากร::08 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27161: ขอสำรวจผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา[พัฒนาบุคลากร::08 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27160: รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้ารับการอบรม[พัฒนาบุคลากร::04 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27158: โอนหน่วยย่อย กพ64[การเงิน::23 ก.พ. 64] รับแล้ว
27157: คู่มือประเมิน ITA เกณฑ์ ปปช ปี2564[นิติกร::19 ก.พ. 64] ยังไม่รับ
27156: สป.สธ. แนวทางการรับ ส่ง บุคลากรทางการแพทย์สำหรับฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานฯ[พัฒนาบุคลากร::16 ก.พ. 64] รับแล้ว
27155: แก้ไขส่งใหม่ slide และเอกสารประกอบประชุมเตรียมตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564[แผนงาน::02 ก.พ. 64] รับแล้ว
27154: เอกสารประกอบประชุมเตรียมตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564[แผนงาน::02 ก.พ. 64] รับแล้ว
27153: โอนหน่วยย่อย มกราคม 2564[การเงิน::22 ม.ค. 64] รับแล้ว
27152: การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563[พัฒนาบุคลากร::14 ม.ค. 64] รับแล้ว
27151: ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์[พัฒนาบุคลากร::30 ธ.ค. 63] ยังไม่รับ
27150: โอนหน่วยย่อย ธค 63[การเงิน::24 ธ.ค. 63] รับแล้ว
27149: รายงานประจำปี 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ[แผนงาน::09 ธ.ค. 63] ยังไม่รับ
27147: สนง.เขต 10 สำรวจแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านเวชศาสตร์ฯ[พัฒนาบุคลากร::24 พ.ย. 63] รับแล้ว
27146: โอนหน่วยย่อย พย 63[การเงิน::23 พ.ย. 63] รับแล้ว
27145: สสจ.มห ขอเชิญอบรมโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่[พัฒนาบุคลากร::17 พ.ย. 63] รับแล้ว
27144: สสจ.มห โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ดำเนินการยืมเงินบำรุง[พัฒนาบุคลากร::17 พ.ย. 63] ยังไม่รับ
27135: 15 แผนงาน 42 โครงการ 75 ตัวชี้วัดกสธ64[แผนงาน::03 พ.ย. 63] ยังไม่รับ
27132: โอนหน่วยย่อย ตุลาคม 2563[การเงิน::21 ต.ค. 63] รับแล้ว
27131: สป.สธ.ขอส่งประกาศแพทยสภา เรื่อง การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ[พัฒนาบุคลากร::20 ต.ค. 63] ยังไม่รับ
27130: หนังสือและเอกสารขอความร่วมมือโครงการวิจัยซิกาฯ[ควบคุมโรค::15 ต.ค. 63] ยังไม่รับ
27129: เล่มแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 2564[แผนงาน::15 ต.ค. 63] รับแล้ว
27128: เอกสารมอบนโยบาย 2564 เมื่อ 6 ตุลาคม63[แผนงาน::08 ต.ค. 63] ยังไม่รับ
27126: นโยบายกสธ ทำแผนปี2564[แผนงาน::06 ต.ค. 63] รับแล้ว
27125: แบบฟอร์มทำแผนอำเภอปี2564[แผนงาน::06 ต.ค. 63] รับแล้ว
27123: โอนหน่วยย่อย กันยายน 2563[การเงิน::24 ก.ย. 63] รับแล้ว
27120: *ส่งใหม่แก้ไขข้อมูล ขอเชิญประชุม โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข [พัฒนาบุคลากร::08 ก.ย. 63] รับแล้ว
27119: สสจ.มห ขอเชิญประชุม โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข[พัฒนาบุคลากร::08 ก.ย. 63] ยังไม่รับ
27118: โอนหน่วยย่อย สค 63[การเงิน::25 ส.ค. 63] รับแล้ว
27117: การติดตามงานโครงการวิจัยซิกา[ควบคุมโรค::03 ส.ค. 63] ยังไม่รับ
27116: ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร[พัฒนาบุคลากร::31 ก.ค. 63] รับแล้ว
27115: โอนหน่วยย่อย กค63[การเงิน::23 ก.ค. 63] รับแล้ว
27110: โอนหน่วยย่อย มิถุนายน 2563[การเงิน::25 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27109: เอกสารรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 63 จ.มุกดาหาร เพื่อประกอบการจัดทำรอบ 2 ปี 63[แผนงาน::18 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27108: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::16 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27107: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ17มิย63[แผนงาน::16 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27106: PPT ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประกาศ คณะกรรมการ ปปชปี63 นิติการ สสจมห[นิติกร::29 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27105: สสจ.มุกดาหาร เชิญอบรมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรใหม่ ในสังกัดสสจ.มุกดาหาร ปี 63[พัฒนาบุคลากร::27 พ.ค. 63] รับแล้ว
27104: โอนหน่วยย่อย พฤษภาคม 63 [การเงิน::26 พ.ค. 63] รับแล้ว
27103: แบบสอบถาม เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ[พัฒนาบุคลากร::22 พ.ค. 63] รับแล้ว
27102: โอนหน่วยย่อย พฤาภาคม 2563[การเงิน::21 พ.ค. 63] รับแล้ว
27098: โอนหน่วยย่อย เมษายน 2563[การเงิน::23 เม.ย. 63] รับแล้ว
27096: สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ[พัฒนาบุคลากร::13 เม.ย. 63] รับแล้ว
27094: แพทย์สภา ประกาศกำหนดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร[พัฒนาบุคลากร::07 เม.ย. 63] รับแล้ว
27091: โอนหน่วยย่อย มีค63[การเงิน::24 มี.ค. 63] รับแล้ว
27090: โอนหน่วยย่อย มีค63[การเงิน::24 มี.ค. 63] รับแล้ว
27089: สมาคมการพยาบาลฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาปี63[พัฒนาบุคลากร::17 มี.ค. 63] ยังไม่รับ
27088: สป.สธ. ตอบแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย[พัฒนาบุคลากร::17 มี.ค. 63] ยังไม่รับ
27085: คำสั่ง PM มุกดาหาร[แผนงาน::02 มี.ค. 63] รับแล้ว
27082: โอนหน่วยย่อยกุมภาพันธ์ 2563[การเงิน::20 ก.พ. 63] รับแล้ว
27081: สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ฯ 2563[ประกันสุขภาพ::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27079: เอกสารแผนและแนวทางการตรวจราชการปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27078: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27077: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ14กพ63[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27076: ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต./ผบก.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.พ. 63] รับแล้ว
27075: ปชส.การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27074: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27073: สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานตอบแบบสำรวจความคิดเห็น[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] รับแล้ว
27072: ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27070: สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร [พัฒนาบุคลากร::30 ม.ค. 63] รับแล้ว
27069: โอนหน่วยย่อย มกราคม 2563[การเงิน::27 ม.ค. 63] รับแล้ว
27068: ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร[พัสดุ::14 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27067: เอกสารรายการสุ่มเวชระเบียน MRA Auditor ปีงบประมาณ2563[ประกันสุขภาพ::26 ธ.ค. 62] รับแล้ว
27065: เชิญประชุม Facilitator[พัฒนาบุคลากร::24 ธ.ค. 62] รับแล้ว
27064: โอนหน่วยย่อย ธค 62[การเงิน::23 ธ.ค. 62] รับแล้ว
27063: โอนหน่วยย่อย พย 62[การเงิน::25 พ.ย. 62] รับแล้ว
27062: Template ตัวชี้วัดกสธ.2563[แผนงาน::14 พ.ย. 62] รับแล้ว
27057: โอนหน่วยย่อย ตค 62[การเงิน::28 ต.ค. 62] รับแล้ว
27055: ส่งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27054: สรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น 2563[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27053: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27052: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พี่เลี้ยงและสถานที่ฝึกฯวิชาชีพ[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] รับแล้ว
27050: โอนหน่วยย่อย กันยายน 62[การเงิน::24 ก.ย. 62] รับแล้ว
27049: แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการปี2563[แผนงาน::16 ก.ย. 62] รับแล้ว
27047: การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดมุกดาหาร[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27046: กรุณาสั่งจองสมุดบันทึกปีพยาบาลและผดุงครรภ์2020[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27043: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2562 (ใช้อันนี้แทนนะค่ะ ขออภัยค่ะ)[การเงิน::27 ส.ค. 62] รับแล้ว
27041: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2562[การเงิน::22 ส.ค. 62] รับแล้ว