Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
27188: สป.สธ.ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศสภาการพยาบาลฯ สะสมคะแนน[พัฒนาบุคลากร::30 ก.ย. 64] ยังไม่รับ
27186: ประกาศค่าตอบแทนฯ ฉ.5/2564(แก้ไขเป็นประชุมครั้งที่3/2564)แจ้งเวียนสารบัญใหม่แล้ว[นิติกร::08 ก.ย. 64] รับแล้ว
27184: สป.สธ. ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อม Happy MOPH[พัฒนาบุคลากร::18 ส.ค. 64] รับแล้ว
27181: สสจ.มห ส่งคำสั่งลาศึกษาต่อ นางสาวเพ็ญแข ศิริรักษ์[บุคลากร::22 มิ.ย. 64] รับแล้ว
27179: ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2564[พัฒนาบุคลากร::27 พ.ค. 64] รับแล้ว
27178: สสจ.มุกดาหาร เชิญประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ[บุคลากร::25 พ.ค. 64] รับแล้ว
27177: สนง.เขตสุขภาพที่ 10 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด[พัฒนาบุคลากร::21 พ.ค. 64] ยังไม่รับ
27175: เอกสารประกอบการประชุม14พค64 เตรียมตรวจราชการรอบ2ปี64[แผนงาน::13 พ.ค. 64] รับแล้ว
27172: สป.สธ. เลื่อนระยะเวลาการอบรมและเปลี่ยนรูปแบบ ผ.บ.ก. ผ.บ.ต.[พัฒนาบุคลากร::22 เม.ย. 64] รับแล้ว
27170: QR Code ตอบ IIT EITจ มุกดาหาร ปี64[นิติกร::31 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27169: PPT ชี้แจง IIT EIT 1 เมย64 ITA จ.มุกดาหาร ปี64[นิติกร::31 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27168: คู่มือ ITA ปปช ปี2564[นิติกร::31 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27167: แบบวัดการรับรู้ EIT ปี 64 จ.มุกดาหาร[นิติกร::30 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27166: แบบวัดการรับรู้ IIT [นิติกร::30 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27162: สมาคมศิษย์เก่า วพบ.นครราชสีมา ขอเยี่ยมศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา[พัฒนาบุคลากร::08 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27159: จังหวัดมุกดาหาร การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563[พัฒนาบุคลากร::04 มี.ค. 64] ยังไม่รับ
27157: คู่มือประเมิน ITA เกณฑ์ ปปช ปี2564[นิติกร::19 ก.พ. 64] ยังไม่รับ
27156: สป.สธ. แนวทางการรับ ส่ง บุคลากรทางการแพทย์สำหรับฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานฯ[พัฒนาบุคลากร::16 ก.พ. 64] ยังไม่รับ
27155: แก้ไขส่งใหม่ slide และเอกสารประกอบประชุมเตรียมตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564[แผนงาน::02 ก.พ. 64] รับแล้ว
27154: เอกสารประกอบประชุมเตรียมตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564[แผนงาน::02 ก.พ. 64] รับแล้ว
27152: การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563[พัฒนาบุคลากร::14 ม.ค. 64] ยังไม่รับ
27151: ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์[พัฒนาบุคลากร::30 ธ.ค. 63] ยังไม่รับ
27149: รายงานประจำปี 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ[แผนงาน::09 ธ.ค. 63] รับแล้ว
27147: สนง.เขต 10 สำรวจแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านเวชศาสตร์ฯ[พัฒนาบุคลากร::24 พ.ย. 63] ยังไม่รับ
27145: สสจ.มห ขอเชิญอบรมโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่[พัฒนาบุคลากร::17 พ.ย. 63] ยังไม่รับ
27144: สสจ.มห โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ดำเนินการยืมเงินบำรุง[พัฒนาบุคลากร::17 พ.ย. 63] ยังไม่รับ
27143: สสจ.มห เชิญวิทยากรจัดการอบรมข้าราชการใหม่ฯ[พัฒนาบุคลากร::17 พ.ย. 63] ยังไม่รับ
27135: 15 แผนงาน 42 โครงการ 75 ตัวชี้วัดกสธ64[แผนงาน::03 พ.ย. 63] รับแล้ว
27130: หนังสือและเอกสารขอความร่วมมือโครงการวิจัยซิกาฯ[ควบคุมโรค::15 ต.ค. 63] ยังไม่รับ
27129: เล่มแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 2564[แผนงาน::15 ต.ค. 63] รับแล้ว
27128: เอกสารมอบนโยบาย 2564 เมื่อ 6 ตุลาคม63[แผนงาน::08 ต.ค. 63] รับแล้ว
27126: นโยบายกสธ ทำแผนปี2564[แผนงาน::06 ต.ค. 63] รับแล้ว
27125: แบบฟอร์มทำแผนอำเภอปี2564[แผนงาน::06 ต.ค. 63] ยังไม่รับ
27121: ขอเชิญคัดเลือกผลงานวิชาการร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ Show & Share[พัฒนาบุคลากร::11 ก.ย. 63] ยังไม่รับ
27120: *ส่งใหม่แก้ไขข้อมูล ขอเชิญประชุม โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข [พัฒนาบุคลากร::08 ก.ย. 63] ยังไม่รับ
27119: สสจ.มห ขอเชิญประชุม โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข[พัฒนาบุคลากร::08 ก.ย. 63] ยังไม่รับ
27117: การติดตามงานโครงการวิจัยซิกา[ควบคุมโรค::03 ส.ค. 63] ยังไม่รับ
27116: ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร[พัฒนาบุคลากร::31 ก.ค. 63] ยังไม่รับ
27114: คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3058 ให้ข้าราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ประจำปี 2563[พัฒนาบุคลากร::17 ก.ค. 63] ยังไม่รับ
27113: คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3058 ให้ข้าราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ประจำปี 2563[พัฒนาบุคลากร::17 ก.ค. 63] ยังไม่รับ
27111: ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน(เวชระเบียน)[พัฒนาบุคลากร::25 มิ.ย. 63] ยังไม่รับ
27109: เอกสารรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 63 จ.มุกดาหาร เพื่อประกอบการจัดทำรอบ 2 ปี 63[แผนงาน::18 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27108: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::16 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27107: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ17มิย63[แผนงาน::16 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27106: PPT ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประกาศ คณะกรรมการ ปปชปี63 นิติการ สสจมห[นิติกร::29 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27105: สสจ.มุกดาหาร เชิญอบรมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรใหม่ ในสังกัดสสจ.มุกดาหาร ปี 63[พัฒนาบุคลากร::27 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27103: แบบสอบถาม เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ[พัฒนาบุคลากร::22 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27101: คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2314 ให้ข้าราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ประจำปี 2563[พัฒนาบุคลากร::20 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27096: สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ[พัฒนาบุคลากร::13 เม.ย. 63] รับแล้ว
27095: คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลสถาบันหลักปฏิบัติงาน[พัฒนาบุคลากร::09 เม.ย. 63] รับแล้ว
27094: แพทย์สภา ประกาศกำหนดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร[พัฒนาบุคลากร::07 เม.ย. 63] รับแล้ว
27089: สมาคมการพยาบาลฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาปี63[พัฒนาบุคลากร::17 มี.ค. 63] ยังไม่รับ
27088: สป.สธ. ตอบแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย[พัฒนาบุคลากร::17 มี.ค. 63] รับแล้ว
27085: คำสั่ง PM มุกดาหาร[แผนงาน::02 มี.ค. 63] รับแล้ว
27083: ขออนุญาตให้นิสิต/นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม[พัฒนาบุคลากร::26 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27081: สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ฯ 2563[ประกันสุขภาพ::14 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27079: เอกสารแผนและแนวทางการตรวจราชการปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27078: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27077: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ14กพ63[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27076: ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต./ผบก.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.พ. 63] รับแล้ว
27075: ปชส.การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27074: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27073: สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานตอบแบบสำรวจความคิดเห็น[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27072: ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27070: สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร [พัฒนาบุคลากร::30 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27068: ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร[พัสดุ::14 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27067: เอกสารรายการสุ่มเวชระเบียน MRA Auditor ปีงบประมาณ2563[ประกันสุขภาพ::26 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27065: เชิญประชุม Facilitator[พัฒนาบุคลากร::24 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27062: Template ตัวชี้วัดกสธ.2563[แผนงาน::14 พ.ย. 62] รับแล้ว
27056: ประกาศผลคัดเลือกแพทย์[พัฒนาบุคลากร::22 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27055: ส่งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27054: สรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น 2563[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27053: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27049: แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการปี2563[แผนงาน::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27047: การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดมุกดาหาร[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27046: กรุณาสั่งจองสมุดบันทึกปีพยาบาลและผดุงครรภ์2020[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27038: เกณฑ์คัด ต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมห62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27037: แบบฟอร์มต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมุก62ส่ง19สค62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27036: แบบฟอร์มสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] รับแล้ว
27035: ราบชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27032: แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง(สปสช)[ทันตะ::21 มิ.ย. 62] ยังไม่รับ
27030: ข้อมูล จปฐ ตกเกณฑ์ปี 2561 ใช้แก้จนแบบชี้เป้า[แผนงาน::30 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27028: slide นำเสนอรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 รพ.มห.[แผนงาน::23 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27027: slide นำเสนอรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 สสจ.มห.[แผนงาน::23 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27026: ไฟล์เอกสารสรุปรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::21 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27025: slide ประชุมเตรียมรับกาารตรวจราชการ รอบ2ปี62 มุกดาหาร 23พค62[แผนงาน::21 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27024: เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่2 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::21 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27022: เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน[นิติกร::22 เม.ย. 62] ยังไม่รับ
27021: รายละเอียดตัวชี้วัด20ปีกสธ ปรับครั้งที่ 2 ณ 26มีนาคม2562[แผนงาน::28 มี.ค. 62] ยังไม่รับ
27015: สำรวจผู้ประสงค์เข้าเรียน โครงการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์[พัฒนาบุคลากร::22 ก.พ. 62] ยังไม่รับ
27013: เชิญบุคลากรเข้าประชุมฯวิจัย สสจ.มห 20-21 ก.พ.62[พัฒนาบุคลากร::18 ก.พ. 62] ยังไม่รับ
26997: พชอ.หนองสูง ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ๓ กพ.๒๕๖๒[รพ.หนองสูง::09 ม.ค. 62] ยังไม่รับ
26993: ปฏิทินส่งรายงานITAสสจ มุก ปีงบ62และตารางมอบภารกิจ[นิติกร::29 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26992: เอกสารประชุม 25ธค61 การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::26 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26991: เอกสารการเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::25 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26989: คู่มือประเมินITAโดย ศปท สธ ปีงบ62และแบบEBITปี62[นิติกร::12 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26988: การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::12 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26974: แนวทางการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26973: แนวทางการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26972: คู่มือการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ