Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7699 ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ประจำปี 2561 [ ส่งเสริมสุขภาพ 16 ก.ค. 61 ] 14
7698 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเดิน-วิ่ง การกุศล 'DIGITAL RUN 2018" [ ส่งเสริมสุขภาพ 16 ก.ค. 61 ] 5
7697 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ บุคลากร 12 ก.ค. 61 ] 137
7696 รับย้าย ขรก เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต [ บุคลากร 09 ก.ค. 61 ] 30
7691 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 06 ก.ค. 61 ] 60
7689 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.หว้านใหญ่ [ 04 ก.ค. 61 ] 11
7682 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 5 อัตรา [ บุคลากร 27 มิ.ย. 61 ] 125
7681 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(รัตพล) [ บุคลากร 27 มิ.ย. 61 ] 47
7680 ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 27 มิ.ย. 61 ] 58
7678 อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ [ 27 มิ.ย. 61 ] 31
ดูข่าวเก่า
7694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมก่อสร้างของโรงพยาบาลดงหลวงงบปี60 [ รพ.ดงหลวง 06 ก.ค. 61 ] 12
7693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ [ รพ.หนองสูง 06 ก.ค. 61 ] 10
7692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ [ รพ.หนองสูง 06 ก.ค. 61 ] 8
7690 บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ [ สสอ.หว้านใหญ่ 04 ก.ค. 61 ] 11
7683 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.คำชะอี 02 ก.ค. 61 ] 13
7679 อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ [ สสอ.เมือง 27 มิ.ย. 61 ] 7
7637 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมก่อสร้างรพ.ดงหลวงครั้งที่2 ลว 22 มิถุนายน 2561 [ รพ.ดงหลวง 22 มิ.ย. 61 ] 2
7636 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมก่อสร้างของโรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 21 มิ.ย. 61 ] 6
7635 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมก่อสร้างของโรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 21 มิ.ย. 61 ] 1
7634 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 [ สสอ.เมือง 21 มิ.ย. 61 ] 7
ดูข่าวเก่า
7688 เชิญอบรม มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสี [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 61 ] 10
7687 เชิญร่วมอบรมและสอบรับคุณสมบัตรินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 61 ] 13
7686 เชิญประชุมนานาชาติ เรื่อง The 2 International Conference [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 61 ] 7
7685 รพ วัดไร่ขิง เชิญประชุม การพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผ่าตัดนำลูกตา [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 61 ] 4
7684 เชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ALC [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 61 ] 2
7677 มสธ ปชส.โครงการฝึกอบรม [ พัฒนาบุคลากร 23 มิ.ย. 61 ] 5
7676 คณะแพทย์ฯ มข. ปชส.ประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 23 มิ.ย. 61 ] 13
7675 สภากาชาด ปชส ประชุมวิชาการ 5 เรื่อง [ พัฒนาบุคลากร 23 มิ.ย. 61 ] 2
7674 อบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน [ พัฒนาบุคลากร 23 มิ.ย. 61 ] 1
7673 อบรมเชิงปฏิบัติการ สุนกกับการวิจัยด้วย MS Excel 2017 [ พัฒนาบุคลากร 23 มิ.ย. 61 ] 11
ดูข่าวเก่า
7697 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ บุคลากร 12 ก.ค. 61 ] 137
7696 รับย้าย ขรก เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต [ บุคลากร 09 ก.ค. 61 ] 30
7691 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 06 ก.ค. 61 ] 60
7682 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 5 อัตรา [ บุคลากร 27 มิ.ย. 61 ] 125
7681 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(รัตพล) [ บุคลากร 27 มิ.ย. 61 ] 47
7680 ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 27 มิ.ย. 61 ] 58
7633 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ [ บุคลากร 20 มิ.ย. 61 ] 138
7630 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลหนองสูง [ บุคลากร 13 มิ.ย. 61 ] 11
7624 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(สุภาพร,อุษณีย [ บุคลากร 07 มิ.ย. 61 ] 15
7617 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา [ บุคลากร 05 มิ.ย. 61 ] 148
ดูข่าวเก่า
7566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2561 [ พัสดุ 23 พ.ค. 61 ] 13
7565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2560 [ พัสดุ 23 พ.ค. 61 ] 10
7552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ [ พัสดุ 16 พ.ค. 61 ] 14
7504 ขอเชิญเสนอราคาวัสดุการแพทย์ [ พัสดุ 03 พ.ค. 61 ] 10
7476 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ [ พัสดุ 02 เม.ย. 61 ] 44
7440 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 19 มี.ค. 61 ] 37
7417 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ [ พัสดุ 09 มี.ค. 61 ] 33
7416 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.นิคมคำสร้อยและรพ.ดอนตาล) จำนวน 15 รายการ [ พัสดุ 08 มี.ค. 61 ] 24
7379 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 02 มี.ค. 61 ] 8
7344 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 19 ก.พ. 61 ] 49
ดูข่าวเก่า
7695 coverage06_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 61 ] 24
7628 coverage05_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 61 ] 22
7510 coverage04_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ค. 61 ] 8
7491 coverage03_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 เม.ย. 61 ] 24
7380 coverage02_61 [ ประกันสุขภาพ 05 มี.ค. 61 ] 25
7292 coverage01_61 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 61 ] 32
7212 coverage12_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 61 ] 31
7157 coverage11_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ธ.ค. 60 ] 10
7107 coverage10_60 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 60 ] 30
7076 coverage09_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 60 ] 44
ดูข่าวเก่า
7613 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 30 พ.ค. 61 ] 14
7509 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ปี2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 8
7508 คู่มือจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 4
7502 OKขั้นตอนสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ สสจ มุก เสริมสร้างวินัย ป้องกันทุจริต [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 10
7501 OKขั้นตอนสืบค้นข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ สสจ มุก ข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้ [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 21
7498 สถานการณ์จัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหารรอบ6เดือนปี2561 [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 14
7497 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 12
7496 พรบ ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540 [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 12
7495 สรุปผลงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุกดาหารปี2561 [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 8
7494 สรุปผลงานรับตรวจราชการ รอบ1 ปี2561สสจ มุกดหาร [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 12
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กรกฏาคม2561 >>
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ห้องประชุม 2 อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
ห้องประชุม 4 (ห้องย่อย)อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
ห้องประชุม 5 รับสมัครพนักงานราชการ
ห้องประชุม 6 สรุปผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว
ห้องประชุม 7 รับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
ห้องประชุม 7 รับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8858
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4418
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3614
สสอ.ดอนตาล มี 13604
สสอ.ดงหลวง มี 3727
สสอ.คำชะอี มี 4420
สสอ.หนองสูง มี 3622
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3989
รพ.มุกดาหาร มี 3420
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3666
รพ.ดอนตาล มี 4437
รพ.ดงหลวง มี 3588
รพ.คำชะอี มี 4784
รพ.หว้านใหญ่ มี 3603
รพ.หนองสูง มี 3603
รพ.มุกอินเตอร์ มี 485
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 273