Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
Flow chart การจัดซื้อจัดจ้างไมเกิน 5,000 บาท
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาลมุกดาหาร

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
10668 ข้อกำหนดฉบับที่35 คำสั่ง ศบค ที่ 15,16 และคำสั่งนายกฯที่20 [ นิติกร 16 ต.ค. 64 ] 3
10667 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี 2565 ในระบบ e GP [ พัสดุ 15 ต.ค. 64 ] 8
10659 คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5707/2564 ลว.7 ตุลาคม 2564 [ นิติกร 12 ต.ค. 64 ] 12
10658 วิเคราะห์วิธีการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 69
10657 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 67
10656 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 38
10655 ข้อกำหนดฉบับ15ถึง34(โควิด19ระลอกใหม่ ธค63ถึง30กย64) [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 96
10652 รวมคำสั่ง จ.มุกดาหาร โควิด-19ระลอกใหม่ จากธค63 ลำดับ11ถึง22 [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 67
10651 รวมคำสั่ง จ.มุกดาหาร โควิด-19ระลอกใหม่ จากธค63 ลำดับ1ถึง10 [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 69
10650 บัญชีคุมคำสั่ง จ.มุกดาหาร โควิด-19ระลอกใหม่ ธค63ถึง 30กย64 [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 46
ดูข่าวเก่า
10662 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 [ รพ.ดงหลวง 12 ต.ค. 64 ] 19
10661 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 [ รพ.ดงหลวง 12 ต.ค. 64 ] 10
10660 วิเคราะห์วิธีการดำเนินการจัดซื้ดจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2565 [ รพ.ดงหลวง 12 ต.ค. 64 ] 1
10624 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ [ รพ.ดอนตาล 28 ก.ย. 64 ] 65
10622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.นิคมคำสร้อย 24 ก.ย. 64 ] 12
10612 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปี 2564 [ รพ.ดอนตาล 15 ก.ย. 64 ] 6
10599 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 (นวก.สาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 09 ก.ย. 64 ] 49
10567 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.นิคมคำสร้อย 30 ส.ค. 64 ] 63
10566 เผยแพร่ราคากลางพร้อมสเปกครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.นิคมคำสร้อย 30 ส.ค. 64 ] 34
10562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ (นวก.สาธารณสุข) [ รพ.ดงหลวง 26 ส.ค. 64 ] 82
ดูข่าวเก่า
10666 สภาการสาธารณสุขฯ เชิญอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพฯ ออนไลน์ [ พัฒนาบุคลากร 15 ต.ค. 64 ] 1
10665 ม.ขอนแก่น ปชส.อบรมทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 4 หลักสูตร [ พัฒนาบุคลากร 15 ต.ค. 64 ] 1
10664 สป.สธ.เชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิฯ [ พัฒนาบุคลากร 15 ต.ค. 64 ] 0
10663 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การ ปชส.การขับเคลื่อนจริยธรรม [ พัฒนาบุคลากร 15 ต.ค. 64 ] 0
10654 สมาคมเวชสารไทย ปชส.และเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 [ พัฒนาบุคลากร 08 ต.ค. 64 ] 30
10653 สภาการพยาบาล เชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 7 [ พัฒนาบุคลากร 08 ต.ค. 64 ] 29
10646 สภาการพยาบาล เชิญส่งผลงานเข้าประกวดหัวข้อ การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 06 ต.ค. 64 ] 6
10645 สภาการพยาบาล เชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพ พยบ ฯ [ พัฒนาบุคลากร 06 ต.ค. 64 ] 10
10641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น ตจวิทยา ครั้งที่ 22 [ พัฒนาบุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 10
10640 สสจ.แพร่ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนา [ พัฒนาบุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 16
ดูข่าวเก่า
10644 ขอรับการสนับสนุนพยาบาลเพื่อช่วยราชการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี [ บุคลากร 06 ต.ค. 64 ] 18
10639 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.ดงหลวง (นวก.สธ.) [ บุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 163
10638 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.ดงหลวง (นวก.สธ.) [ บุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 8
10621 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 23 ก.ย. 64 ] 93
10619 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ [ บุคลากร 20 ก.ย. 64 ] 140
10618 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 20 ก.ย. 64 ] 72
10607 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 13 ก.ย. 64 ] 213
10598 รายละเอียดสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ พนักงานราชการทั่วไป (สอบ 11 ก.ย. 2564 ) [ บุคลากร 09 ก.ย. 64 ] 23
10594 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(นพ.จักรพันธ์,วิสา) [ บุคลากร 07 ก.ย. 64 ] 147
10579 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 03 ก.ย. 64 ] 104
ดูข่าวเก่า
10667 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี 2565 ในระบบ e GP [ พัสดุ 15 ต.ค. 64 ] 8
10658 วิเคราะห์วิธีการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 69
10657 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 67
10656 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 38
10593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน [ พัสดุ 07 ก.ย. 64 ] 4
10576 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 64 2 ชุด [ พัสดุ 02 ก.ย. 64 ] 63
10575 ใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 64 2 ชุด [ พัสดุ 02 ก.ย. 64 ] 41
10568 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2564 แบบ สขร1 [ พัสดุ 01 ก.ย. 64 ] 8
10557 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 18 ส.ค. 64 ] 29
10546 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ(คุณลักษณะเฉพาะ) [ พัสดุ 09 ส.ค. 64 ] 4
ดูข่าวเก่า
9924 coverage11_2563 [ ประกันสุขภาพ 15 ม.ค. 64 ] 49
9754 แนวทางการสรุปโรคและหัตถการฯ_2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 16
9752 เกิดสิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 day_2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 7
9751 ลงทะเบียนผ่านระบบมือถือ_2563 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 2
9750 งานขึ้นทะเบียน2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 18
9749 นโยบายงานทะเบียน2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 14
9709 coverage10_2563 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 63 ] 5
9708 coverage09_2563 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 63 ] 76
9684 อนุมัติจัดทำแผนPlanfin64 [ ประกันสุขภาพ 28 ต.ค. 63 ] 5
9682 TTM_การแพทย์แผนไทยฯ64 [ ประกันสุขภาพ 26 ต.ค. 63 ] 9
ดูข่าวเก่า
10668 ข้อกำหนดฉบับที่35 คำสั่ง ศบค ที่ 15,16 และคำสั่งนายกฯที่20 [ นิติกร 16 ต.ค. 64 ] 3
10659 คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5707/2564 ลว.7 ตุลาคม 2564 [ นิติกร 12 ต.ค. 64 ] 12
10655 ข้อกำหนดฉบับ15ถึง34(โควิด19ระลอกใหม่ ธค63ถึง30กย64) [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 96
10652 รวมคำสั่ง จ.มุกดาหาร โควิด-19ระลอกใหม่ จากธค63 ลำดับ11ถึง22 [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 67
10651 รวมคำสั่ง จ.มุกดาหาร โควิด-19ระลอกใหม่ จากธค63 ลำดับ1ถึง10 [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 69
10650 บัญชีคุมคำสั่ง จ.มุกดาหาร โควิด-19ระลอกใหม่ ธค63ถึง 30กย64 [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 46
10649 รวมประกาศ จ มุกดาหาร โควิด-19 ระลอกใหม่ ฉบับ51ถึง65 [ นิติกร 07 ต.ค. 64 ] 6
10648 รวมประกาศ จ มุกดาหาร ระลอกใหม่ ฉบับ37ถึง50 [ นิติกร 07 ต.ค. 64 ] 27
10647 บัญชีคุมประกาศ จ มห โควิด-19 ระลอกใหม่ ธค63 ถึง 30กย64 [ นิติกร 07 ต.ค. 64 ] 11
10643 สรุปผลงานส่งเสริมคุณธรรม9ขั้นตอน สสจ มห ปี2564 [ นิติกร 05 ต.ค. 64 ] 241
ดูข่าวเก่า
10577 ขอเชิญประชุมปฎิบัติการด้านวิชาการ กระท่อม พืชกัญชาทางการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 02 ก.ย. 64 ] 16
10549 ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 13 ส.ค. 64 ] 5
10510 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ วิชาการไทย-เชียงไฮ้ 16 สค 64 (ฟรี) [ แพทย์แผนไทยฯ 27 ก.ค. 64 ] 16
10489 ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 09 ก.ค. 64 ] 14
10340 แผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยฯ 5 ปี (ปี 2563-2567) [ แพทย์แผนไทยฯ 19 พ.ค. 64 ] 11
10325 แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 [ แพทย์แผนไทยฯ 14 พ.ค. 64 ] 27
10319 สมุนไพรเลิกบุหรี่ [ แพทย์แผนไทยฯ 12 พ.ค. 64 ] 8
10318 ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 11 พ.ค. 64 ] 21
10298 แนวทางการดูแลสุขภาพหน้าร้อนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร [ แพทย์แผนไทยฯ 03 พ.ค. 64 ] 2
10220 ประชาสัมพันธ์สื่อวิชาการ สมาธิ SKT คีโตจินิก อาหารพร่องแป้ง คู่มือชี่กง [ แพทย์แผนไทยฯ 09 เม.ย. 64 ] 20
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ตุลาคม2564 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
  ห้องประชุม 6 ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8951
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4553
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3750
สสอ.ดอนตาล มี 13741
สสอ.ดงหลวง มี 3863
สสอ.คำชะอี มี 4565
สสอ.หนองสูง มี 3760
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4123
รพ.มุกดาหาร มี 3526
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3805
รพ.ดอนตาล มี 4578
รพ.ดงหลวง มี 3731
รพ.คำชะอี มี 4925
รพ.หว้านใหญ่ มี 3743
รพ.หนองสูง มี 3743
รพ.มุกอินเตอร์ มี 499
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283