Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6930 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ก.พ. 60 [ นิติกร 27 มี.ค. 60 ] 2
6929 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 48
6928 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรังสัมพันธ์สานฝันคนTO BE(เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด) [ ควบคุมโรค 23 มี.ค. 60 ] 7
6910 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับ (นับรวมลูกจ้าง) [ บุคลากร 22 มี.ค. 60 ] 30
6909 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่ง [ บุคลากร 22 มี.ค. 60 ] 13
6908 เวียนเพื่อศึกษา พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ [ พัสดุ 22 มี.ค. 60 ] 5
6907 โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดฯ ประจำปี 2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ 22 มี.ค. 60 ] 5
6906 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่2โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 21 มี.ค. 60 ] 2
6905 อบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฏิบัติงานใน PCC [ บุคลากร 20 มี.ค. 60 ] 4
6904 ร่างคู่มือมาตรฐาน 5 ส สสจ.มห [ พัสดุ 20 มี.ค. 60 ] 2
ดูข่าวเก่า
6931 สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.เมืองมุกดาหารไตรมาส 2 ปี 2560 [ สสอ.เมือง 27 มี.ค. 60 ] 2
6890 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่ ๒ [ รพ.หว้านใหญ่ 15 มี.ค. 60 ] 4
6884 ผัง Flow chart ขั้นตอนบริการ ณ ศูนย์รับรองเรียน สสอ.เมืองมุกดาหาร [ สสอ.เมือง 06 มี.ค. 60 ] 24
6883 ผังขั้นตอนการร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร [ สสอ.เมือง 06 มี.ค. 60 ] 8
6881 การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง [ รพ.หว้านใหญ่ 03 มี.ค. 60 ] 16
6875 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สสอ.เมือง [ สสอ.เมือง 28 ก.พ. 60 ] 11
6873 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมือง ปี 2560 [ สสอ.เมือง 27 ก.พ. 60 ] 5
6872 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ [ รพ.ดงหลวง 27 ก.พ. 60 ] 10
6871 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ รพ.หว้านใหญ่ 27 ก.พ. 60 ] 17
6863 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป [ รพ.หว้านใหญ่ 15 ก.พ. 60 ] 19
ดูข่าวเก่า
6927 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 2
6926 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 10
6925 อบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้นเฉพาะทาง นานาชาติ ครั้งที่ 16 [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 7
6924 อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 7
6923 อบรมหลักสูตรการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 1
6922 อบรมหลักสูตรการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจฯ [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 3
6921 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผุ้ดูแลระบบโรงพยาบาล และผู้ใช้งานโปรแกรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 3
6920 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 8
6919 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 1
6918 รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ สบช. [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 5
ดูข่าวเก่า
6929 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 48
6910 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับ (นับรวมลูกจ้าง) [ บุคลากร 22 มี.ค. 60 ] 30
6909 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่ง [ บุคลากร 22 มี.ค. 60 ] 13
6905 อบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฏิบัติงานใน PCC [ บุคลากร 20 มี.ค. 60 ] 4
6903 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (วันเพ็ญ) [ บุคลากร 20 มี.ค. 60 ] 19
6901 ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC [ บุคลากร 17 มี.ค. 60 ] 12
6900 ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 14 [ บุคลากร 17 มี.ค. 60 ] 11
6899 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย รุ่นที่ ๑ [ บุคลากร 17 มี.ค. 60 ] 8
6898 ประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ฯ [ บุคลากร 17 มี.ค. 60 ] 1
6897 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล [ บุคลากร 17 มี.ค. 60 ] 8
ดูข่าวเก่า
6908 เวียนเพื่อศึกษา พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ [ พัสดุ 22 มี.ค. 60 ] 5
6906 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่2โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 21 มี.ค. 60 ] 2
6904 ร่างคู่มือมาตรฐาน 5 ส สสจ.มห [ พัสดุ 20 มี.ค. 60 ] 2
6902 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย [ พัสดุ 19 มี.ค. 60 ] 6
6868 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพหว้านใหญ่เพิ่มเติม [ พัสดุ 22 ก.พ. 60 ] 19
6867 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพดอนตาล [ พัสดุ 22 ก.พ. 60 ] 23
6866 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพหนองสูง [ พัสดุ 22 ก.พ. 60 ] 20
6862 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 15 ก.พ. 60 ] 22
6848 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 60 [ พัสดุ 30 ม.ค. 60 ] 51
6847 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 59 ไตรมาส 1 [ พัสดุ 30 ม.ค. 60 ] 27
ดูข่าวเก่า
6886 coverage02_60 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 60 ] 6
6856 coverage01_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.พ. 60 ] 3
6826 แจ้งรายชื่ผู้เข้ารับอบรมฯ [ ประกันสุขภาพ 20 ม.ค. 60 ] 20
6815 coverage12_59 [ ประกันสุขภาพ 09 ม.ค. 60 ] 4
6796 coverage11_59 [ ประกันสุขภาพ 09 ธ.ค. 59 ] 29
6780 coverage10_59 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 59 ] 18
6714 coverage09_59 [ ประกันสุขภาพ 07 ต.ค. 59 ] 16
6683 คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ย. 59 ] 7
6682 coverage08_59 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ย. 59 ] 8
6657 coverage07_59 [ ประกันสุขภาพ 08 ส.ค. 59 ] 30
ดูข่าวเก่า
6930 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ก.พ. 60 [ นิติกร 27 มี.ค. 60 ] 2
6849 เผยแพร่ประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ลว. 23พ.ค.2559 [ นิติกร 01 ก.พ. 60 ] 9
6846 เผยแพร่ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นพ สสจ มุกดาหาร ลว27มค60 [ นิติกร 29 ม.ค. 60 ] 7
6845 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร สสจ มุกดาหาร ปี2560 ลว27ธค59 [ นิติกร 29 ม.ค. 60 ] 24
6844 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผู้บริหาร สสจ มุกดาหาร ปี2560 [ นิติกร 29 ม.ค. 60 ] 9
6843 แผนป้องกันทุจริต สสจ มุกดาหารปี2560 แผน 3 [ นิติกร 29 ม.ค. 60 ] 19
6842 แผนป้องกันทุจริต สสจ มุกดาหารปี2560 แผน2(2) [ นิติกร 29 ม.ค. 60 ] 26
6841 แผนป้องกันทุจริต สสจ มุกดาหารปี2560 แผน2(1) [ นิติกร 29 ม.ค. 60 ] 5
6839 เผยแพร่แผนป้องกันทุจริต สสจ.มุกดาหารปี2560 ปกแผน [ นิติกร 29 ม.ค. 60 ] 18
6637 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ.มุกดาหาร 2559 [ นิติกร 13 ก.ค. 59 ] 11
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< มีนาคม2560 >>
พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดเก็บรายได้
ห้องประชุม 1 ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน ปี60 รับนักวิจัย จาก รร.นรต.(งาน ITA)
ห้องประชุม 1 ประชุมผู้ประเมิน คุณภาพบัญชีและประสิทธิภาพ 6 มิติ
ห้องประชุม 3 ชมรมสาธารณสุข จังหวัด
ห้องประชุม 3 ชมรมสาธารณสุข จังหวัด
ห้องประชุม 3 ประชุม ทีม x-ray รพ.ทุกแห่ง

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8690
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4289
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3508
สสอ.ดอนตาล มี 13492
สสอ.ดงหลวง มี 3617
สสอ.คำชะอี มี 4296
สสอ.หนองสูง มี 3522
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3882
รพ.มุกดาหาร มี 3307
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3552
รพ.ดอนตาล มี 4324
รพ.ดงหลวง มี 3478
รพ.คำชะอี มี 4675
รพ.หว้านใหญ่ มี 3498
รพ.หนองสูง มี 3498
รพ.มุกอินเตอร์ มี 473
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 264