Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7158 ประชาสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ [ ส่งเสริมสุขภาพ 15 ธ.ค. 60 ] 4
7156 CBR Forum 2018 ประชุมวิชาการผู้พิการ [ ส่งเสริมสุขภาพ 06 ธ.ค. 60 ] 8
7155 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ [ บุคลากร 06 ธ.ค. 60 ] 39
7154 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล MAEKLONG RIVER RUN ครั้งที่ [ ส่งเสริมสุขภาพ 04 ธ.ค. 60 ] 14
7153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว [ บุคลากร 01 ธ.ค. 60 ] 35
7152 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ [ พัสดุ 30 พ.ย. 60 ] 7
7151 อบมรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 30 พ.ย. 60 ] 8
7142 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ [ บุคลากร 22 พ.ย. 60 ] 34
7136 ขอเชิญส่งบุคคลหน่วยงานเข้าประกวดรางวัล อรรธนารีศวร ประจำปี 2560 ภายใน 25 [ ควบคุมโรค 21 พ.ย. 60 ] 8
7134 อบรม ผบต.รุ่นที่ 35 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 10 และพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ รุ [ 20 พ.ย. 60 ] 17
ดูข่าวเก่า
7087 vac1160 อำเภอเมือง ฝากส่ง รพ.มุกดาหารคะ [ สสอ.เมือง 30 ต.ค. 60 ] 4
7071 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ (นวก.คอมพิวเตอร์) [ รพ.ดงหลวง 01 ต.ค. 60 ] 34
7053 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ รพ.ดงหลวง 04 ก.ย. 60 ] 20
7033 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 [ รพ.ดงหลวง 27 ก.ค. 60 ] 8
7011 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 02/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 27
7010 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 01/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 7
6999 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 26 มิ.ย. 60 ] 46
6996 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสาร 02/2560 [ รพ.ดงหลวง 20 มิ.ย. 60 ] 12
6989 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ [ รพ.ดงหลวง 15 มิ.ย. 60 ] 41
6982 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 05 มิ.ย. 60 ] 15
ดูข่าวเก่า
7159 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำหัตถการทางสูติกรรม [ พัฒนาบุคลากร 16 ธ.ค. 60 ] 0
7150 อบรมระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพชุมชน [ พัฒนาบุคลากร 29 พ.ย. 60 ] 8
7149 ประชุมวิชาการแพทย์สภา-ปปธพ.ครั้งที่ 5 [ พัฒนาบุคลากร 29 พ.ย. 60 ] 2
7148 เตรียมความพร้อมคัดเลือก ขรก เข้าสู่ระบบ ขรก ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS [ พัฒนาบุคลากร 29 พ.ย. 60 ] 11
7147 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยสัมมนา คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ พัฒนาบุคลากร 27 พ.ย. 60 ] 2
7146 คณะทันตแพทย์ มอ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทันตสาธารณสุข [ พัฒนาบุคลากร 27 พ.ย. 60 ] 8
7145 รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต และประคับประ [ พัฒนาบุคลากร 23 พ.ย. 60 ] 10
7144 รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป [ พัฒนาบุคลากร 23 พ.ย. 60 ] 11
7143 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [ พัฒนาบุคลากร 23 พ.ย. 60 ] 10
7141 อบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด [ พัฒนาบุคลากร 22 พ.ย. 60 ] 7
ดูข่าวเก่า
7155 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ [ บุคลากร 06 ธ.ค. 60 ] 39
7153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว [ บุคลากร 01 ธ.ค. 60 ] 35
7142 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ [ บุคลากร 22 พ.ย. 60 ] 34
7091 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พยาบาลวิจัย) [ บุคลากร 01 พ.ย. 60 ] 36
7089 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิจัย [ บุคลากร 30 ต.ค. 60 ] 18
7085 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ [ บุคลากร 20 ต.ค. 60 ] 32
7084 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรือง ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ [ บุคลากร 17 ต.ค. 60 ] 51
7083 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งฯหน.กลุ่มงานฯ [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 56
7079 ประกาศรับสม้ครพยาบาลวิจัย (Research nurse) [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 13
7075 ใบสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวกลุ่มงานในสังกัด สสจ.มุกดาหารแพทย์แผนไทยฯ [ บุคลากร 05 ต.ค. 60 ] 32
ดูข่าวเก่า
7152 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ [ พัสดุ 30 พ.ย. 60 ] 7
7124 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ(คุณลักษณะเฉพาะ) [ พัสดุ 17 พ.ย. 60 ] 10
7123 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 17 พ.ย. 60 ] 10
7114 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบ2561 [ พัสดุ 13 พ.ย. 60 ] 14
7113 แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2561 [ พัสดุ 13 พ.ย. 60 ] 11
7111 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 3 รายการ สำหรับ สสอ คำชะอี [ พัสดุ 10 พ.ย. 60 ] 19
7088 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สสจ.มห [ พัสดุ 30 ต.ค. 60 ] 7
7086 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ปีงบ 61 [ พัสดุ 30 ต.ค. 60 ] 6
7082 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก56 ถนนและรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 6
7081 ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 8
ดูข่าวเก่า
7157 coverage11_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ธ.ค. 60 ] 6
7107 coverage10_60 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 60 ] 24
7076 coverage09_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 60 ] 24
7055 coverage08_60 [ ประกันสุขภาพ 06 ก.ย. 60 ] 5
7038 coverage07_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 60 ] 31
7015 coverage06_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 60 ] 32
6983 coverage05_60 [ ประกันสุขภาพ 06 มิ.ย. 60 ] 15
6960 coverage04_60 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ค. 60 ] 14
6943 coverage03_60 [ ประกันสุขภาพ 07 เม.ย. 60 ] 39
6886 coverage02_60 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 60 ] 38
ดูข่าวเก่า
6998 ไฟลบรรยายกฎหมาย21ถึง23มิย60 ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ [ นิติกร 24 มิ.ย. 60 ] 26
6990 แนวทาง เกณฑ์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เรื่องเล่า ปี60 สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 16 มิ.ย. 60 ] 29
6971 เผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ PPT ถอดประสบการณ์จัดอบรม 23พค60 [ นิติกร 24 พ.ค. 60 ] 11
6964 เผยแพร่ประกาศมาตรการ 4 ด้าน สสจ มุกดาหารปี 2560 [ นิติกร 20 พ.ค. 60 ] 8
6963 เอกสารประกอบรณรงค์จิตสำนึกดีเริ่มที่ตัวเรา สสจ มุกดาหารต้านโกง [ นิติกร 15 พ.ค. 60 ] 16
6961 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ(สไลด์ อ สุรชัย นิติกร ชนพ สวค สป) [ นิติกร 10 พ.ค. 60 ] 10
6955 สรุปผลงานรับตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 มค 2560 [ นิติกร 02 พ.ค. 60 ] 18
6954 เผยแพร่ข้อมูลจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 [ นิติกร 27 เม.ย. 60 ] 23
6952 เผยแพร่อำนาจบทบาทหน้าที่ สสจ มุกดาหาร ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 [ นิติกร 25 เม.ย. 60 ] 10
6951 เผยแพร่คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร 24 เม.ย. 60 ] 17
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ธันวาคม2560 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
  ห้องประชุม 2 ประชุมใหญ่สมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ออมสิน)

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8808
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4368
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3571
สสอ.ดอนตาล มี 13560
สสอ.ดงหลวง มี 3685
สสอ.คำชะอี มี 4372
สสอ.หนองสูง มี 3581
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3948
รพ.มุกดาหาร มี 3369
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3622
รพ.ดอนตาล มี 4393
รพ.ดงหลวง มี 3546
รพ.คำชะอี มี 4740
รพ.หว้านใหญ่ มี 3561
รพ.หนองสูง มี 3561
รพ.มุกอินเตอร์ มี 474
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 264