Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7084 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรือง ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ [ บุคลากร 17 ต.ค. 60 ] 14
7083 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งฯหน.กลุ่มงานฯ [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 41
7082 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก56 ถนนและรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 3
7081 ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 15
7080 ราคากลางถนน คสล สำหรับ สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 7
7079 ประกาศรับสม้ครพยาบาลวิจัย (Research nurse) [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 24
7078 ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ56 สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 14
7077 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาด้านแพทย์ฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ 09 ต.ค. 60 ] 13
7075 ใบสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวกลุ่มงานในสังกัด สสจ.มุกดาหารแพทย์แผนไทยฯ [ บุคลากร 05 ต.ค. 60 ] 21
7074 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบ้ติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย [ บุคลากร 05 ต.ค. 60 ] 12
ดูข่าวเก่า
7071 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ (นวก.คอมพิวเตอร์) [ รพ.ดงหลวง 01 ต.ค. 60 ] 34
7053 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ รพ.ดงหลวง 04 ก.ย. 60 ] 18
7033 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 [ รพ.ดงหลวง 27 ก.ค. 60 ] 9
7011 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 02/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 31
7010 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 01/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 16
6999 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 26 มิ.ย. 60 ] 49
6996 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสาร 02/2560 [ รพ.ดงหลวง 20 มิ.ย. 60 ] 12
6989 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ [ รพ.ดงหลวง 15 มิ.ย. 60 ] 8
6982 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 05 มิ.ย. 60 ] 32
6979 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ รพ.คำชะอี 02 มิ.ย. 60 ] 27
ดูข่าวเก่า
7069 อบรมระยะสั้นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล [ พัฒนาบุคลากร 29 ก.ย. 60 ] 12
7063 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ [ พัฒนาบุคลากร 27 ก.ย. 60 ] 8
7054 อบรมฟิ้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร 06 ก.ย. 60 ] 25
7018 อบรมหลักสูตรความรู้เรื่องยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร [ พัฒนาบุคลากร 13 ก.ค. 60 ] 2
6997 รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 [ พัฒนาบุคลากร 23 มิ.ย. 60 ] 1
6977 อบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร 01 มิ.ย. 60 ] 4
6967 อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน [ พัฒนาบุคลากร 23 พ.ค. 60 ] 5
6927 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 9
6926 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 12
6925 อบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้นเฉพาะทาง นานาชาติ ครั้งที่ 16 [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 9
ดูข่าวเก่า
7084 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรือง ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ [ บุคลากร 17 ต.ค. 60 ] 14
7083 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งฯหน.กลุ่มงานฯ [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 41
7079 ประกาศรับสม้ครพยาบาลวิจัย (Research nurse) [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 24
7075 ใบสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวกลุ่มงานในสังกัด สสจ.มุกดาหารแพทย์แผนไทยฯ [ บุคลากร 05 ต.ค. 60 ] 21
7074 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบ้ติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย [ บุคลากร 05 ต.ค. 60 ] 12
7073 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อภิชาติ) [ บุคลากร 03 ต.ค. 60 ] 47
7072 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำตำแหนง (กุนทินี) [ บุคลากร 03 ต.ค. 60 ] 21
7070 ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ บุคลากร 29 ก.ย. 60 ] 69
7068 อบรมระยะสั้นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล [ บุคลากร 29 ก.ย. 60 ] 22
7065 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ บุคลากร 29 ก.ย. 60 ] 31
ดูข่าวเก่า
7082 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก56 ถนนและรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 3
7081 ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 15
7080 ราคากลางถนน คสล สำหรับ สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 7
7078 ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ56 สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 14
7067 ประกาศแผนการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ อ13 รายการ [ พัสดุ 29 ก.ย. 60 ] 23
7066 แผนจัดจ้่างก่อสร้าง 3 รายการ สสอ คำชะอี (ประกาศใหม่ website ขัดข้อง) [ พัสดุ 29 ก.ย. 60 ] 5
7061 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสตงงบรายจ่ายปี2561 [ พัสดุ 25 ก.ย. 60 ] 21
7050 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามขา [ พัสดุ 25 ส.ค. 60 ] 6
6988 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์9รายการโรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 09 มิ.ย. 60 ] 38
6984 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ 07 มิ.ย. 60 ] 21
ดูข่าวเก่า
7076 coverage09_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 60 ] 10
7055 coverage08_60 [ ประกันสุขภาพ 06 ก.ย. 60 ] 7
7038 coverage07_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 60 ] 27
7015 coverage06_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 60 ] 8
6983 coverage05_60 [ ประกันสุขภาพ 06 มิ.ย. 60 ] 34
6960 coverage04_60 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ค. 60 ] 18
6943 coverage03_60 [ ประกันสุขภาพ 07 เม.ย. 60 ] 27
6886 coverage02_60 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 60 ] 30
6856 coverage01_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.พ. 60 ] 27
6826 แจ้งรายชื่ผู้เข้ารับอบรมฯ [ ประกันสุขภาพ 20 ม.ค. 60 ] 33
ดูข่าวเก่า
6998 ไฟลบรรยายกฎหมาย21ถึง23มิย60 ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ [ นิติกร 24 มิ.ย. 60 ] 32
6990 แนวทาง เกณฑ์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เรื่องเล่า ปี60 สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 16 มิ.ย. 60 ] 19
6971 เผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ PPT ถอดประสบการณ์จัดอบรม 23พค60 [ นิติกร 24 พ.ค. 60 ] 16
6964 เผยแพร่ประกาศมาตรการ 4 ด้าน สสจ มุกดาหารปี 2560 [ นิติกร 20 พ.ค. 60 ] 5
6963 เอกสารประกอบรณรงค์จิตสำนึกดีเริ่มที่ตัวเรา สสจ มุกดาหารต้านโกง [ นิติกร 15 พ.ค. 60 ] 15
6961 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ(สไลด์ อ สุรชัย นิติกร ชนพ สวค สป) [ นิติกร 10 พ.ค. 60 ] 22
6955 สรุปผลงานรับตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 มค 2560 [ นิติกร 02 พ.ค. 60 ] 10
6954 เผยแพร่ข้อมูลจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 [ นิติกร 27 เม.ย. 60 ] 26
6952 เผยแพร่อำนาจบทบาทหน้าที่ สสจ มุกดาหาร ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 [ นิติกร 25 เม.ย. 60 ] 9
6951 เผยแพร่คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร 24 เม.ย. 60 ] 21
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ตุลาคม2560 >>
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
  ห้องประชุม 4 ประชุมทีม sat และ srrt

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8796
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4357
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3562
สสอ.ดอนตาล มี 13550
สสอ.ดงหลวง มี 3676
สสอ.คำชะอี มี 4362
สสอ.หนองสูง มี 3572
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3938
รพ.มุกดาหาร มี 3360
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3612
รพ.ดอนตาล มี 4382
รพ.ดงหลวง มี 3536
รพ.คำชะอี มี 4730
รพ.หว้านใหญ่ มี 3551
รพ.หนองสูง มี 3551
รพ.มุกอินเตอร์ มี 474
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 264