Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
Flow chart การจัดซื้อจัดจ้างไมเกิน 5,000 บาท
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาลมุกดาหาร

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
10738 ประกาศ จ.มุกดาหาร ฉบับที่ 69 ลว16พย64 มีผล17พย64 [ นิติกร 18 พ.ย. 64 ] 41
10735 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุง 2565 [ พัสดุ 18 พ.ย. 64 ] 19
10731 ข้อกำหนดฉบับที่ 38 คำสั่ง ศบค. ที่21 มีผล16พ.ย.64 [ นิติกร 15 พ.ย. 64 ] 34
10730 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 [ พัสดุ 12 พ.ย. 64 ] 30
10721 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 04 พ.ย. 64 ] 34
10720 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมระดับชาติ [ แพทย์แผนไทยฯ 04 พ.ย. 64 ] 21
10719 ประกาศ จ มุกดาหาร ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 2พย64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 14
10718 ประกาศ จ มุกดาหาร ฉบับที่67ลงวันที่2พย64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 11
10717 คำสั่ง จ มุกดาหาร ที่6232/64 ลว 2พย64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 5
10716 ข้อกำหนดฉบับที่37ลงวันที่30ตค64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 23
ดูข่าวเก่า
10740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 4 รายการ งบลงทุน 65 [ รพ.นิคมคำสร้อย 19 พ.ย. 64 ] 27
10739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ [ รพ.คำชะอี 19 พ.ย. 64 ] 16
10725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 5 รายการ งบลงทุน 65 [ รพ.ดงหลวง 08 พ.ย. 64 ] 1
10711 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบลงทุน 65 [ รพ.นิคมคำสร้อย 01 พ.ย. 64 ] 63
10710 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบลงทุน [ รพ.นิคมคำสร้อย 01 พ.ย. 64 ] 34
10709 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ปี 65 รพ นิคมฯ [ รพ.นิคมคำสร้อย 29 ต.ค. 64 ] 22
10706 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ งบลงทุน 65 [ รพ.คำชะอี 28 ต.ค. 64 ] 27
10704 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบลงทุน 65 [ รพ.คำชะอี 28 ต.ค. 64 ] 25
10703 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ งบลงทุน 65 [ รพ.คำชะอี 28 ต.ค. 64 ] 29
10702 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ งบลงทุน 65 [ รพ.คำชะอี 28 ต.ค. 64 ] 22
ดูข่าวเก่า
10752 สนง.เขตสุขภาพที่ 10 ปชส.อบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 [ พัฒนาบุคลากร 25 พ.ย. 64 ] 9
10751 สนง.เขตสุขภาพที่ 10 ปชส.อบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน [ พัฒนาบุคลากร 25 พ.ย. 64 ] 2
10750 สนง.เขตสุขภาพที่ 10 ปชส.อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ [ พัฒนาบุคลากร 25 พ.ย. 64 ] 3
10749 ม.ขอนแก่น ปชส.ประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตฯ [ พัฒนาบุคลากร 25 พ.ย. 64 ] 2
10748 สป.สธ.ปชส.อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร มหานคร รุ่นที่9 [ พัฒนาบุคลากร 25 พ.ย. 64 ] 19
10747 วสส.ขอนแก่น ปชส.สัมมนาวิชาการ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยและรพ.สต. [ พัฒนาบุคลากร 24 พ.ย. 64 ] 19
10746 สป.สธ.ปชส.อบรมนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรบรรจุใหม่,ปฏิบัติงานใหม่ [ พัฒนาบุคลากร 24 พ.ย. 64 ] 28
10744 ม.เชียงใหม่ เชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15 [ พัฒนาบุคลากร 22 พ.ย. 64 ] 11
10743 ม.มหิดล ปชส.ประชุมวิชาการ Drug Interactions form pk/pd to patientฯ [ พัฒนาบุคลากร 22 พ.ย. 64 ] 24
10742 ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปชส.การรับสมัคร นศ.ป.เอก นิติศาสตร์ [ พัฒนาบุคลากร 22 พ.ย. 64 ] 11
ดูข่าวเก่า
10644 ขอรับการสนับสนุนพยาบาลเพื่อช่วยราชการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี [ บุคลากร 06 ต.ค. 64 ] 157
10639 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.ดงหลวง (นวก.สธ.) [ บุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 72
10638 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.ดงหลวง (นวก.สธ.) [ บุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 95
10621 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 23 ก.ย. 64 ] 131
10619 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ [ บุคลากร 20 ก.ย. 64 ] 172
10618 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 20 ก.ย. 64 ] 71
10607 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 13 ก.ย. 64 ] 206
10598 รายละเอียดสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ พนักงานราชการทั่วไป (สอบ 11 ก.ย. 2564 ) [ บุคลากร 09 ก.ย. 64 ] 127
10594 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(นพ.จักรพันธ์,วิสา) [ บุคลากร 07 ก.ย. 64 ] 230
10579 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 03 ก.ย. 64 ] 98
ดูข่าวเก่า
10735 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุง 2565 [ พัสดุ 18 พ.ย. 64 ] 19
10730 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 [ พัสดุ 12 พ.ย. 64 ] 30
10681 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ งบลงทุน 2565 [ พัสดุ 19 ต.ค. 64 ] 8
10680 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 19 ต.ค. 64 ] 82
10667 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี 2565 ในระบบ e GP [ พัสดุ 15 ต.ค. 64 ] 27
10658 วิเคราะห์วิธีการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 18
10657 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 43
10656 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 71
10593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน [ พัสดุ 07 ก.ย. 64 ] 32
10576 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 64 2 ชุด [ พัสดุ 02 ก.ย. 64 ] 59
ดูข่าวเก่า
10745 ประกาศ สธ การตรวจสุขภาพประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว [ ประกันสุขภาพ 23 พ.ย. 64 ] 7
10694 รายงานการประชุมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด ปี2565(ทันตกรรม) [ ประกันสุขภาพ 25 ต.ค. 64 ] 7
9924 coverage11_2563 [ ประกันสุขภาพ 15 ม.ค. 64 ] 68
9754 แนวทางการสรุปโรคและหัตถการฯ_2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 21
9752 เกิดสิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 day_2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 18
9751 ลงทะเบียนผ่านระบบมือถือ_2563 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 1
9750 งานขึ้นทะเบียน2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 49
9749 นโยบายงานทะเบียน2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 9
9709 coverage10_2563 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 63 ] 74
9708 coverage09_2563 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 63 ] 128
ดูข่าวเก่า
10738 ประกาศ จ.มุกดาหาร ฉบับที่ 69 ลว16พย64 มีผล17พย64 [ นิติกร 18 พ.ย. 64 ] 41
10731 ข้อกำหนดฉบับที่ 38 คำสั่ง ศบค. ที่21 มีผล16พ.ย.64 [ นิติกร 15 พ.ย. 64 ] 34
10719 ประกาศ จ มุกดาหาร ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 2พย64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 14
10718 ประกาศ จ มุกดาหาร ฉบับที่67ลงวันที่2พย64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 11
10717 คำสั่ง จ มุกดาหาร ที่6232/64 ลว 2พย64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 5
10716 ข้อกำหนดฉบับที่37ลงวันที่30ตค64 [ นิติกร 03 พ.ย. 64 ] 23
10697 คำสั่ง ศบค.ที่ 18/64 มีผล 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 36
10696 คำสั่ง ศบค.ที่17/64 มีผล 17พ.ย.64 เป็นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 14
10695 ข้อกำหนดฉบับที่ 36 มีผล1พ.ย.64 เป้นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 71
10692 คู่มือ MOPH ITA ปี 2565 [ นิติกร 21 ต.ค. 64 ] 46
ดูข่าวเก่า
10721 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 04 พ.ย. 64 ] 34
10720 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมระดับชาติ [ แพทย์แผนไทยฯ 04 พ.ย. 64 ] 21
10715 ขอสำรวจข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ [ แพทย์แผนไทยฯ 03 พ.ย. 64 ] 10
10714 คู่มือการรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พศ 2562 [ แพทย์แผนไทยฯ 03 พ.ย. 64 ] 9
10701 รายงานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดครั้งที่1/64 วันที่ 12ตค64 [ แพทย์แผนไทยฯ 28 ต.ค. 64 ] 31
10679 นโยบายกระทรวงปี65 [ แพทย์แผนไทยฯ 18 ต.ค. 64 ] 43
10577 ขอเชิญประชุมปฎิบัติการด้านวิชาการ กระท่อม พืชกัญชาทางการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 02 ก.ย. 64 ] 38
10549 ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 13 ส.ค. 64 ] 5
10510 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ วิชาการไทย-เชียงไฮ้ 16 สค 64 (ฟรี) [ แพทย์แผนไทยฯ 27 ก.ค. 64 ] 45
10489 ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 09 ก.ค. 64 ] 25
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< พฤศจิกายน2564 >>
พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
ห้องประชุม 2 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
ห้องประชุม 3 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
ห้องประชุม 4 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
ห้องประชุม 5 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
ห้องประชุม 6 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
ห้องประชุม 6 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
ห้องประชุม 7 ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8951
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4555
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3753
สสอ.ดอนตาล มี 13744
สสอ.ดงหลวง มี 3866
สสอ.คำชะอี มี 4568
สสอ.หนองสูง มี 3763
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4126
รพ.มุกดาหาร มี 3527
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3808
รพ.ดอนตาล มี 4581
รพ.ดงหลวง มี 3734
รพ.คำชะอี มี 4928
รพ.หว้านใหญ่ มี 3746
รพ.หนองสูง มี 3746
รพ.มุกอินเตอร์ มี 499
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283