Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
9133 ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 7
9132 ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 4
9131 ประกาศเผยแพร่เผยการจัดจ้างก่อสร้าง 3 รายการ [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 3
9124 ประกาศการวางระบบในการดำเนิการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 3
9067 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ [ บุคลากร 03 ก.พ. 63 ] 31
9057 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (Lab) [ บุคลากร 30 ม.ค. 63 ] 14
9051 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ธันวาคม 2562 แบบสขร1 [ พัสดุ 28 ม.ค. 63 ] 13
9050 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภก.นฤนาท) [ บุคลากร 27 ม.ค. 63 ] 33
9046 ขอเชิญอบรมปรับเปลี่ยนการรู้คิดและพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด CBT [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 27 ม.ค. 63 ] 10
9032 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดการเป็น ลจช.โครงการ (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) [ บุคลากร 23 ม.ค. 63 ] 20
ดูข่าวเก่า
9077 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563 [ รพ.หว้านใหญ่ 07 ก.พ. 63 ] 7
9066 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี2563 [ รพ.ดอนตาล 31 ม.ค. 63 ] 13
9003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ม.ค. 63 ] 27
8993 รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน ธค.2562 [ รพ.หว้านใหญ่ 08 ม.ค. 63 ] 9
8984 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (พกส.) [ รพ.ดงหลวง 06 ม.ค. 63 ] 47
8973 ขอบเขตงาน, คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือด 2563 [ รพ.ดอนตาล 27 ธ.ค. 62 ] 10
8972 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี2563 [ รพ.ดอนตาล 27 ธ.ค. 62 ] 14
8953 แผนการจัดซื้ัอวัสดุครุภัณฑ์รพ.หว้านใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 [ รพ.หว้านใหญ่ 24 ธ.ค. 62 ] 9
8952 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ [ รพ.คำชะอี 20 ธ.ค. 62 ] 11
8950 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ พนักงานบริการ [ รพ.หว้านใหญ่ 20 ธ.ค. 62 ] 26
ดูข่าวเก่า
9130 กรมการแพทย์ เชิญประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย [ พัฒนาบุคลากร 25 ก.พ. 63 ] 2
9129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ เชิญประชุม Happy MOPH Coach Team [ พัฒนาบุคลากร 25 ก.พ. 63 ] 1
9128 เทค อี-บิสสิเนส หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Alibaba Master CEO Program [ พัฒนาบุคลากร 25 ก.พ. 63 ] 0
9127 ม.ธรรมศาสตร์ ปชส.โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 6 หลักสูตรประจำเดือน พ.ค.-ก.ค.63 [ พัฒนาบุคลากร 25 ก.พ. 63 ] 1
9126 ม.ศิลปากร เชิญอบรมหลักสูตร แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ [ พัฒนาบุคลากร 25 ก.พ. 63 ] 1
9125 ม.ศิลปากร เชิญอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ [ พัฒนาบุคลากร 25 ก.พ. 63 ] 1
9123 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เชิญอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 [ พัฒนาบุคลากร 24 ก.พ. 63 ] 1
9122 ม.ศิลปากร เชิญอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาฯ [ พัฒนาบุคลากร 24 ก.พ. 63 ] 1
9121 ม.ศิลปากร เชิญอบรมเรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ [ พัฒนาบุคลากร 24 ก.พ. 63 ] 3
9120 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต ปชส.แนวทางการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ ๒๕๖๔ [ พัฒนาบุคลากร 24 ก.พ. 63 ] 4
ดูข่าวเก่า
9067 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ [ บุคลากร 03 ก.พ. 63 ] 31
9057 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (Lab) [ บุคลากร 30 ม.ค. 63 ] 14
9050 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภก.นฤนาท) [ บุคลากร 27 ม.ค. 63 ] 33
9032 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดการเป็น ลจช.โครงการ (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) [ บุคลากร 23 ม.ค. 63 ] 20
9013 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 15 ม.ค. 63 ] 76
9012 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวงฯ (พกส.) รพ.ดงหลวง [ บุคลากร 15 ม.ค. 63 ] 52
9004 ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ) [ บุคลากร 13 ม.ค. 63 ] 97
8994 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 08 ม.ค. 63 ] 74
8981 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. [ บุคลากร 03 ม.ค. 63 ] 81
8965 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา [ บุคลากร 25 ธ.ค. 62 ] 16
ดูข่าวเก่า
9133 ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 7
9132 ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 4
9131 ประกาศเผยแพร่เผยการจัดจ้างก่อสร้าง 3 รายการ [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 3
9124 ประกาศการวางระบบในการดำเนิการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง [ พัสดุ 25 ก.พ. 63 ] 3
9051 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ธันวาคม 2562 แบบสขร1 [ พัสดุ 28 ม.ค. 63 ] 13
9011 ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร [ พัสดุ 14 ม.ค. 63 ] 27
8971 แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ พัสดุ 26 ธ.ค. 62 ] 20
8951 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีงบ63 [ พัสดุ 20 ธ.ค. 62 ] 16
8889 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 [ พัสดุ 06 ธ.ค. 62 ] 10
8819 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การปิดและปลดประกาศ ปะกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ [ พัสดุ 15 พ.ย. 62 ] 11
ดูข่าวเก่า
9104 coverage01_2563 [ ประกันสุขภาพ 18 ก.พ. 63 ] 7
8998 coverage12_2562 [ ประกันสุขภาพ 10 ม.ค. 63 ] 17
8890 coverage11_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 ธ.ค. 62 ] 12
8843 coverage10_2562 [ ประกันสุขภาพ 21 พ.ย. 62 ] 22
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 17
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 21
8514 coverage05_2562 [ ประกันสุขภาพ 04 มิ.ย. 62 ] 46
8353 Coverage03_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 เม.ย. 62 ] 21
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 23
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 19
ดูข่าวเก่า
8813 เผยแพร่สื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 13 พ.ย. 62 ] 5
8811 สรุปผลงานตามแผนป้องกันทุจริตรอบ12เดือนปี62สสจมห [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 8
8810 ปฏิทินขับเคลื่อน ITAกสธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 6
8809 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กสธ 2563 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 7
8808 คู่มือITAศปท สธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 9
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 13
8583 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ2562 [ นิติกร 02 ก.ค. 62 ] 15
8365 เผยแพร่กฎหมายป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนเรี่ยไร บริจาค [ นิติกร 29 เม.ย. 62 ] 7
8364 เผยแพร่สรุปผลงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุก62 [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 7
8363 เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 6
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กุมภาพันธ์2563 >>
พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัชาการเหตุการณ์ EOC กรณี COVID-19
ห้องประชุม 2 ประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 166 คน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8919
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4484
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3683
สสอ.ดอนตาล มี 13673
สสอ.ดงหลวง มี 3796
สสอ.คำชะอี มี 4497
สสอ.หนองสูง มี 3695
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4058
รพ.มุกดาหาร มี 3472
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3736
รพ.ดอนตาล มี 4507
รพ.ดงหลวง มี 3659
รพ.คำชะอี มี 4854
รพ.หว้านใหญ่ มี 3675
รพ.หนองสูง มี 3675
รพ.มุกอินเตอร์ มี 498
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283