ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สิงหาคม 2018
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ตุลาคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

กันยายน 2018

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
            01
คลิกดูรายละเอียด 11» ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล"ช้างลุ่มโขงคลับฯ(กกท.) ณ สนามกีฬากลางฯ
02
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 2-5 กย 61 ประชุมงานสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการระดับปฐมภูมิ ณ จ.พระนครศรี
03
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 3-7 กย.61 (พชพ.) ณ รร.ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 2-5 กย 61 ประชุมงานสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการระดับปฐมภูมิ ณ จ.พระนครศรี
คลิกดูรายละเอียด 13» กวป.ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» กบจ.ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น5 ศาลากลางฯ
04
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 3-7 กย.61 (พชพ.) ณ รร.ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 2-5 กย 61 ประชุมงานสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการระดับปฐมภูมิ ณ จ.พระนครศรี
05
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 5-7 กย.61(สป.สัญจร) ณ จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 5-7 กย.61(สป.สัญจร) ณ จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
06
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 5-7 กย.61(สป.สัญจร) ณ จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 5-7 กย.61(สป.สัญจร) ณ จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
07
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 5-7 กย.61(สป.สัญจร) ณ จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 5-7 กย.61(สป.สัญจร) ณ จ.ตรัง
คลิกดูรายละเอียด รักษาการ นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9:45» ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินนรี ณ สถานที่ก่
08
09
10
คลิกดูรายละเอียด 9» VDO Conf.สรุปผลการตรวจราชการโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมพิจารณาเงินเดือน
11
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.อุบลราชธานี ประชุม คกก.งบค่าเสื่อม ณ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คลิกดูรายละเอียด 10:30» ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันสถาปนา จ.มห.36ปี ณ ห้องภูสระดอกบัว ชั้น4 ศาล
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง50ปีแพทยสภา ณ ห้อง4 ชีั้น 4 สสจ.
12
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 15:30» แถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ รร.แกรนด์
13
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด 9:15» ประธานเปิดประชุม EMS ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมสรุปผลงานประจำปี 2561 ณ ห้อง 6 ชั้น 2 ตึกใหม่
14
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานการประชุมถอดบทเรียนฯ(NCD)ณ ห้อง3 ชั้น4 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 10» ประธานประชุม คกก บริหารงานบริการผู้ประกันตน จ.มุกดาหาร
15
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 11-15 กย 61 R2R จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ร่วมพิธีกำหนดจัดงาน36ปี36ปี ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์)
16
17
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 17-19 กย 61 ประชุมระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ ณ จังหวัดหนองคาย
18
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 17-19 กย 61 ประชุมระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ ณ จังหวัดหนองคาย
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 18-19 กย 61 ประชุมระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ ณ จังหวัดหนองคาย
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ Green&Clean รร.กิจตรงวิลล์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สัมมนาการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในผู้กระทำผิด ณ รร.แกรนด์ฯ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณห้องดอกช้างน้าว ช้้ืน2 ศาลา
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องดอกช้างน้าว ชั้น2 ศาลากลา
19
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 17-19 กย 61 ประชุมระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ ณ จังหวัดหนองคาย
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 18-19 กย 61 ประชุมระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ ณ จังหวัดหนองคาย
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ คปสข.ณ ศูนย์อนามัย/จัดอัตรกำลังลงกรอบโครงสร้างใหม่ ณ บ้านสวนคุณตารีสอร์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประธานการอบรม คกก.จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(CHRO)ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 10» ไปราชการ คปสข.ณ ศูนย์อนามัียฯ/จัดอัตรกำลังลงกรอบโครงสร้างใหม่ ณ บ้านสวนคุณตารีสอ
20
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ20-21กย61 ณ รร.มิราเคิล กทม. ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว. ณ รร.แวงใหญ่พิทยาสรรค์ บ้านหนองแวง อ.นิคมคำสร้อย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม ก.ท.จ. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ณ ห้องดอกช้างน้าว ชั้น2 ศาลากลางฯ
21
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ20-21กย61 ณ รร.มิราเคิล กทม. ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 7» สภากาแฟ ณ ศาลาเรารักฯ(ศาลาขาว)ตลาดอินโดจีน
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม คกก.พนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น2 ศาลากลางฯ
22
23
24
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 24-25 กย 61 ประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน ณ รร.มิราเคิล กทม.
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 24-25 กย 61 CFO เขต ณ จ.นครพนม
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.โรคติดต่อ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.โรคติดต่อ ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 14» ประธานการประชุมคณะทำงาน ศคอส. ณ ประชุม6 ชั้น 2 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก. ชั้น 4 ศาลากลางฯ
25
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 24-25 กย 61 ประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน ณ รร.มิราเคิล กทม.
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 24-25 กย 61 CFO เขต ณ จ.นครพนม
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ก.บ.จ. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 14» ประธานการประชุมคณะทำงาน ศคอส. ณ ห้อง 6 ชั้น 2 สสจ.มห.
26
27
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมบรรยายสรุปผลงานประจำปี 2561
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดการประชุมสรุปผลงานปี 2561 ณ รร.พลอยฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» วิทยากรบรรยายในการประชุมสรุปผลงานประจำปี 2561 ณ รร.พลอยฯ
28
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมบรรยายสรุปผลงานประจำปี 2561
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กรมการจังหวัด ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลาง
คลิกดูรายละเอียด 10» มอบนโยบายและประเด็นท้าทายทางยุทธศาสตร์ 4 excellence(ประชุมสรุปผลงานปี2561)ณ รร.พ
คลิกดูรายละเอียด 13» วิทยากรบรรยายในการประชุมสรุปผลงานประจำปี 2561 ณ รร.พลอยฯ
29
30