ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มกราคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์ 2018

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด 1-2กพ61ไปราชการทำเนียบรัฐบาล ปฏิบัติการพิสูจน์สัญชาติ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานเปิดประชุมถ่ายทอดนโยบายฯสุขภาพภาคประชาชน ณ ห้องประชุม 4 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก จนท.สสจ.มห. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ห้องแก่งกะเบา ศาลากลางฯ
02
คลิกดูรายละเอียด 1-2กพ61ไปราชการทำเนียบรัฐบาล ปฏิบัติการพิสูจน์สัญชาติ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานการประชุมขับเคลื่อนการออกกำลังกายของ จนท.สาธารณสุข ห้องประชุม 4 ตึกใหม่
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ห้อง 6 ชั้น 2 สสจ.
03
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ กองร้อย อส.จ(กำหนดเวลาตามความเหมาะสม)
04
05
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน CFO จังหวัดอุบลราชธานี
คลิกดูรายละเอียด 10» เปิดศูนย์เบ็ดเสร็จ OSS ณ อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานฯ
คลิกดูรายละเอียด 11» เปิดค่ายยาเสพติด ณ กองร้อย อส.จ.
06
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน CFO จังหวัดอุบลราชธานี
07
คลิกดูรายละเอียด ร่วมงานจัดบูธนิทรรศการวัณโรค ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ร่วมงานจัดบูธนิทรรศการวัณโรค ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน CFO จังหวัดอุบลราชธานี
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานการประชุมขับเคลื่อนงาน 5 ส ณ ห้อง 1 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานประชุมคณะทำงาน ศช.อศ. ณ ห้อง 6 ชั้น 2 สสจ.
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมและร่วมจัดบูธศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคเขต10 ณ รร.สุนีย์แกรนด์ อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมและร่วมงานจัดบูธนิทรรศการวัณโรค ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบภายใน รพ.สต.นากอก/ภูแผงม้า
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้อง1 สสจ.
09
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ ห้อง 203 ชั้น 4 สสจ.
10
11
คลิกดูรายละเอียด 11-13 กพ.61 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินวานตามคำสั่ง คสช.ฯ จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด 11-13 กพ.61 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินวานตามคำสั่ง คสช.ฯ จ.เชียงใหม่
12
คลิกดูรายละเอียด ร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คลิกดูรายละเอียด 11-13 กพ.61 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินวานตามคำสั่ง คสช.ฯ จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด 11-13 กพ.61 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินวานตามคำสั่ง คสช.ฯ จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น ห้องช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางฯ
13
คลิกดูรายละเอียด 11-13 กพ.61 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินวานตามคำสั่ง คสช.ฯ จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด 11-13 กพ.61 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินวานตามคำสั่ง คสช.ฯ จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องแก่งกะเบา ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 17» เป็นเกียรติร่วมเปิดตลาดประชารัฐ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
คลิกดูรายละเอียด 18» ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมดูดาวบนลานมุจลินท์ อช.ภูผาเทิบ
14
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กล่าวรายงาน รอง ผวจ.มห.โครงการประชุม พรบ.สาธารณสุข ห้องประชุมชั้น4 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 11» ร่วมเปิดค่ายยาเสพติดระบบสมัครใจ ณ กองร้อย อส.จ.
15
คลิกดูรายละเอียด 15-16กพ61 ไปราชการร่วมงานมหากรรมการแพทย์แผนไทย ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัล ขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด 9:30» KPI Grading
16
คลิกดูรายละเอียด 15-16กพ61 ไปราชการร่วมงานมหากรรมการแพทย์แผนไทย ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัล ขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุมแนวทางการสร้างสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ ห้อง 3 ชั้น สสจ.
17
18
คลิกดูรายละเอียด 18-19กพ.61 ไปราชการประชุมเยี่ยมเสริมพลัง รร.สุนีย์แกรนด์ฯ จ.อุบลฯ
19
คลิกดูรายละเอียด 18-19กพ.61 ไปราชการประชุมเยี่ยมเสริมพลัง รร.สุนีย์แกรนด์ฯ จ.อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่10 รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่10 รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่10 รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน CFO รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
20
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน CFO รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน CFO รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ร่วมประชุมติดตามและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องโครงการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้อง
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุม คกก.คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลาง
21
คลิกดูรายละเอียด นิเศงาน CFO รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน CFO รพ.อำนาจเจริญ
คลิกดูรายละเอียด 9:15» ประธานเปิดการอบรมโครงการการบังคับใช้กฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ห้องประชุมชั้น 4
22
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว.รร.บ้านหนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษแนวทางการเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาค/ชาติ ณ ห้องประชุม
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมหารือ คกก.พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนสะพานฯ ณ ห้องประชุม สนง.ด่
คลิกดูรายละเอียด 10:40» ร่วมบรรยายระบบการดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลาง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมความพร้อมTO BE NUMBER ONE ระดับภาค ณ ห้องแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลาง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมความพร้อมTO BE NUMBER ONE ระดับภาค ณ ห้องแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลาง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัด ชั้น
คลิกดูรายละเอียด 21» ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลา
23
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด 9» KPI Grading
คลิกดูรายละเอียด 9:20» ประธานการประชุม คกก.สาธารณสุข ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» Tele Conference การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียด 9:45» ประธานเปิดประชุมการพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ EMS คุณภาพ
คลิกดูรายละเอียด 11» ร่วมปิดค่ายยาเสพติดระบบสมัครใจ ณ กองร้อย อส.จ.
คลิกดูรายละเอียด 13» VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงานข้อมูลระบบ HDC
24
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด 6» ร่วมกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว(2ล้อ2น่องท่อง2แผ่นดิน/มุก-สะหวันนะเขต)ณ บริ
คลิกดูรายละเอียด 6» ร่วมกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว(2ล้อ2น่องท่อง2แผ่นดิน/มุก-สะหวันนะเขต)ณ บริ
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คกก.ศอ.ปส.จ.มห. ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 10» ประธานเปิดอบรมฟื้นฟูทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ห้อง3 ชั้น4 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 11» ร่วมเปิดค่ายยาเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงฯ ณ กองร้อย อส.จ.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม ก.พนักงานส่วนตำบล ณ ห้องดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางฯ
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
28
คลิกดูรายละเอียด ร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ณ รร.พูลแมนขอนแก่นราชาออคิด ขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด ร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ณ รร.พูลแมนขอนแก่นราชาออคิด ขอนแก่น