โปรแกรการใช้รถยนต์ สสจ.มุกดาหาร
มกราคม 2019
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
มีนาคม 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

กุมภาพันธ์ 2019

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: รถตู้ นข-896(รถตู้) : รถตู้ นข-280(รถตู้) : รถตู้ นข-487(รถตู้) : รถตู้ กข-1520(รถตู้) : รถตู้ ร-1203(รถตู้) : รถตู้ นก-369(รถตู้) : ปิกอัพ บค-7249 : ปิคอัพ บค-7454 : กง-7821 : ปิคอัพ บค-7257 : กข-6802 4 ประตู : บ8 กข-6536 : นพ.สสจ กข-6414 : ปิคอัพ น-9202 : รถตู้ นข-1531(รถตู้) : กง-7818 : รถตู้ นข-1622
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค เมือง นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายพิเชษฐ์ จันทรสาชา พขร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ส./NCD (50พรรษา) อุบล นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค เลย นายเอกชัย งามแสง
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด สสจ/NCD อุบล/ขอนแก่น นายพงศธร แสนท วีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD ขอนแก่น วันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD ขอนแก่น นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน (รพ.ตาลสุ่ม) อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร(0804010669)
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบ เมือง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม ดอนตาล หน. ชาญ จิตรปรีดา ขับเอง
05
คลิกดูรายละเอียด สสจ/NCD อุบล/ขอนแก่น นายพงศธร แสนท วีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD ขอนแก่น วันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD ขอนแก่น นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบ เมือง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
06
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากร อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
07
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายพิเชษฐ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด คบส. เมือง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว อุบล
08
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบ รพ.ดงหลวง นายพงศธร แสนทวีสุข พขรหนองสูง
คลิกดูรายละเอียด คบส อุบล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว อุบล
คลิกดูรายละเอียด สสจ อุบล นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
09
10
11
คลิกดูรายละเอียด คบส. หว้านใหญ่ นายมานะชัย วังคฮาต พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ คำชะอี นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส นิคม นายเอกพล วิรัตน์
12
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบ หนองสูง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส. อุบล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส. หนองสูง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ เมือง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด คบส นิคม นายเอกพล วิรัตน์
13
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบ นิคม นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ เมือง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด คบส นิคม นายเอกพล วิรัตน์
14
คลิกดูรายละเอียด คบส ดงหลวง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบ ดงหลวง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว./ส่งเสริม อุบล นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ เมือง นายอนุลักษณ์ วงค์แสนไชย
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากร อำนาจ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
15
คลิกดูรายละเอียด คบส ดงหลวง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบ ดงหลวง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD คำชะอี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม อำนาจ นายปรีดา ชาญรบ (0804010669)
คลิกดูรายละเอียด คบส. หว้านใหญ่ นายเอกพล วิรัตน์ พขร
19
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการฯ) สุรินทร์ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) สุรินทร์ นายปรีดา ชาญรบ พขร(0804010669)
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย สุรินทร์ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
20
คลิกดูรายละเอียด คบส. เมือง นายเอกพล วิรัตน์ พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการฯ) สุรินทร์ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) สุรินทร์ นายปรีดา ชาญรบ พขร(0804010669)
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย สุรินทร์ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
21
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการฯ) สุรินทร์ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) สุรินทร์ นายปรีดา ชาญรบ พขร(0804010669)
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย สุรินทร์ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
22
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว.ลานพญาศรีฯ ป่งขาม นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการฯ) สุรินทร์ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) สุรินทร์ นายปรีดา ชาญรบ พขร(0804010669)
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย สุรินทร์ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
23
24
25
26
27
28