โปรแกรการใช้รถยนต์ สสจ.มุกดาหาร
ตุลาคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ธันวาคม 2018
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

พฤศจิกายน 2018

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: รถตู้ นข-896(รถตู้) : รถตู้ นข-280(รถตู้) : รถตู้ นข-487(รถตู้) : รถตู้ กข-1520(รถตู้) : รถตู้ ร-1203(รถตู้) : รถตู้ นก-369(รถตู้) : ปิกอัพ บค-7249 : ปิคอัพ บค-7454 : กง-7821 : ปิคอัพ บค-7257 : กข-6802 4 ประตู : บ8 กข-6536 : นพ.สสจ กข-6414 : ปิคอัพ น-9202 : รถตู้ นข-1531(รถตู้) : กง-7818 : รถตู้ นข-1622
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด TOBE ดงหลวง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
02
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
03
04
05
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำนาจ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ประกัน (เชื้อเพลิงผู้จัด) อุบล นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายเอกพล วิรัตน์
06
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดอนตาล นายปรีดา ชาญรบ พขร(080-4010669)
คลิกดูรายละเอียด ประกัน เลิงนกทา นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ประกัน เลิงนกทา นายพงศธร แสนทวีสุข
07
คลิกดูรายละเอียด NCD ดงหลวง นาย วันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD โรงเรียนมุกดาหาร นายปรีดาชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด รองอภิรักษ์ นิคม นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
08
คลิกดูรายละเอียด รับพระกฐิน (17.30น) นายวันนา สุุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด รับพระกฐิน (17.30น) นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
09
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สนับสนุน หว้านใหญ่ นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สนับสนุน หว้านใหญ่ นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สนับสนุน หว้านใหญ่ นายพิเชษฐ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สนับสนุน หว้านใหญ่ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สนับสนุน หว้านใหญ่ นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สนับสนุน หว้านใหญ่ นายถวัลย์ ด้วงนิล พขร
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สนับสนุน(สสจ.) หว้านใหญ่ นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
10
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
11
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
12
คลิกดูรายละเอียด NCD อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส. เมือง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด TOBE นครราชสีมา นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
13
คลิกดูรายละเอียด คบส. ดงหลวง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค คำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ประกัน เลิงนกทา นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม อุบล นายวันนนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส. เมือง นายเอกพล วิรัตน์
14
คลิกดูรายละเอียด คบส. คำชะอี นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน (เชื้อเพลิงผู้จัด) อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค ดงหลวง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม ขอนแก่น นายปรีดา ชาญรบ (0804010669)
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม นครพนม นายพงศธร แสนทวีสุข
15
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร (นัดรถออก 06.00น)
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม นครพนม นายพงศธร แสนทวีสุข
16
คลิกดูรายละเอียด คบส. ดอนตาล นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด NCD เมือง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ อุบล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย นิคม นายปรีดา ชาญรบ พขร(0804010669)
17
18
คลิกดูรายละเอียด รอง อภิรักษ์ หนองคาย
19
คลิกดูรายละเอียด NCD รอรับคณะTQBE จาก สสจ นครพนม นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเริม อุบล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากรฯ อุบล นายประสุนัย ใจคง
คลิกดูรายละเอียด รอง อภิรักษ์ หนองคาย
20
คลิกดูรายละเอียด NCD ส่งคณะTQBEสนามบินนครพนม นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค (พันธ์ฉวี) สะพานไทย-ลาว นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค สะพานไทย-ลาว นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ประกัน เลิงนกทา นายสุทิน สลางสิงห์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเริม อุบล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด รอง อภิรักษ์ หนองคาย
21
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. โรงเรียนนาโสก นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม นาโสก เมือง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค (พันธ์ฉวี) สะพานไทย-ลาว นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค สะพานไทย-ลาว นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. นาโสก นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด สสจ.พอ.สว. นาโสก นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์
คลิกดูรายละเอียด รอง อภิรักษ์ หนองคาย
22
23
24
25
26
27
28
29
30