โปรแกรการใช้รถยนต์ สสจ.มุกดาหาร
มิถุนายน 2018
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
สิงหาคม 2018
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กรกฏาคม 2018

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: รถตู้ นข-896(รถตู้) : รถตู้ นข-280(รถตู้) : รถตู้ นข-487(รถตู้) : รถตู้ กข-1520(รถตู้) : รถตู้ ร-1203(รถตู้) : รถตู้ นก-369(รถตู้) : ปิกอัพ บค-7249 : ปิคอัพ บค-7454 : กง-7821 : ปิคอัพ บค-7257 : กข-6802 4 ประตู : บ8 กข-6536 : นพ.สสจ กข-6414 : ปิคอัพ น-9202 : รถตู้ นข-1531(รถตู้) : กง-7818 : รถตู้ นข-1622
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภา เหล่ากลาง/หนองหลี่ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
03
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภา โนนตูม/หนองแวง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด TOBE สหเรือง เมือง นายปรีดา ชาญรย พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากรฯ อุบล นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
04
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. บ้าน น้ำเที่ยงนากอก นิคม นายพิเชษฐ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/คบส(เชื้อเพลิงผู้จัด) หนองคาย นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. บ้าน นากอก นิคม นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด สสจ พอ.สว. นิคม นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์
คลิกดูรายละเอียด พพช หนองสูง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม เมือง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
05
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/คบส หนองคาย นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด TOBE นิคม นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดอนตาล นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด พพช (รับวิทยากร) เมือง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร(0831497820)
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร(0804010669)
06
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/คบส หนองคาย นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดอนตาล นายพิเชษฐ จันทรสาขา พขร (091-0202083)
คลิกดูรายละเอียด พพช (วิทยากร) เมือง นายพิเชษฐ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม ดอนตาล นายปรีดา ชาญรบ (0804010669)
07
คลิกดูรายละเอียด ัทันตะ ขอนแก่น นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค (พันธ์ฉวี)(นัดรถ 09.00น.) ดอนตาล นายปรีดา ชาญรบ พขร
08
คลิกดูรายละเอียด TOBE คำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ พขร
09
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ(ประโยชน์) หนองสูง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว./ควบคุมโรค อำเภอ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง/นิคม นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD คำชะอี นายสาคร วังคะฮาต
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว.อำเภอ พิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด นพ.สสจ. หนองสูง นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
10
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ(ประโยชน์) คำชะอี นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หนองสูง นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม โรงเรีนการท่าฯแก่งนาง ดงหลวง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดอนตาล/หว้านใหญ่ นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด การเงิน ศรีสะเกษ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ส/พัฒนาคุณภาพ อุบล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. คำชะอี นายประยุทธ เตียตระกูล
คลิกดูรายละเอียด นพ.สสจ. คำชะอี นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด ประกัน เมือง นายทินกร วงษ์ไกร
11
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพฯ นิคม พิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดงหลวง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดงหลวง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD ดอนตาล/เมือง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากรฯ ศรีสะเกษ นายประสุนัย ใจคง
คลิกดูรายละเอียด นพ.สสจ. ยโสธร นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด การเงิน ศรีสะเกษ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
12
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หว้านใหญ่ นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม คำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD(TOBE)(เชื้อเพลิงโครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด นพ.สสจ. ยโสธร/อุบล นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หว้านใหญ่ นายฉัตชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด การเงิน ศรีสะเกษ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
13
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หนองสูง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ ดอนตาล นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง นายฉัตชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD(TOBE)(เชื้อเพลิงโครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด การเงิน ศรีสะเกษ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
14
คลิกดูรายละเอียด นพ.สสจ. ยโสธร/อุบล นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD(TOBE)(เชื้อเพลิงโครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
15
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ ขอนแก่น นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD(TOBE)(เชื้อเพลิงโครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
16
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค สปป.ลาว นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ คำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด นพ.สสจ. ยโสธร นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากรฯ อุบล นายประสุนัย ใจคง
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ ขอนแก่น นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด NCD(TOBE)(เชื้อเพลิงโครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
17
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) เมืองทอง นายฉัชรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย/บ.ทรัพยากร เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ ดงหลวง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร (091 - 0202083)
คลิกดูรายละเอียด อาเซี่ยน ดอนตาล นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด ประกัน นครพนม นายมังกร รูปดี
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ ขอนแก่น นายปรีดา ชาญรบ พขร
18
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. บ้านโพธิ์ทองบางทรายน้อย หว้านใหญ่ นายพงศธร แสนทวีสุข พขร(ยกเลิก)
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ส. พอ.สว. บางทรายน้อย นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์ พขร(ยกเลิก)
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม คำชะอี นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร
คลิกดูรายละเอียด ประกัน นครพนม นายมังกร รูปดี
คลิกดูรายละเอียด NCD ดอนตาล นายสาคร วังคฮาต
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ ขอนแก่น นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) เมืองทอง นายฉัชรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย/บ.ทรัพยากร เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
19
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ส. อุบล นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ หนองสูง นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด NCD ดอนตาล นายสาคร วังคฮาต
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค(โครงการวิจัย) นิคม,หนองสูง,คำชะอี นายประยุทธ เตียตระกูล
คลิกดูรายละเอียด คบส. ดอนตาล/คำชะอี นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) เมืองทอง นายฉัชรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย/บ.ทรัพยากร เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
20
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อำเภอ นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดงหลวง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ สามขา เมือง นายพงศธร แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด คบส. เมือง,หนองสูง นายเอกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หนองสูง/ดงหลวง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากร (50 พรรษา) อุบล นายปรีดา ชาญรบ พขร
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย(เชื้อเพลิงโครงการ) เมืองทอง นายฉัชรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด แพทย์แผนไทย/บ.ทรัพยากร เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ พขร
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน หว้านใหญ่ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร (091 - 0202083)
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค(ฝน) ดอนตาล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร พขร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ หว้านใหญ่ นายพงศธ แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด พัสดุและก่อสร้าง อุบล นายช่างโยธา ขับเอง
24
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน ดอนตาล นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร (091 - 0202083)
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ ดอนตาล นายพงศธ แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด พัสดุและก่อสร้าง อุบล นายช่างโยธา ขับเอง
25
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน เมือง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร (091 - 0202083)
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ เมือง นายพงศธ แสนทวีสุข พขร
คลิกดูรายละเอียด พัสดุและก่อสร้าง อุบล นายช่างโยธา ขับเอง
26
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน นิคม นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา พขร (091 - 0202083)
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ นิคม นายพงศธ แสนทวีสุข พขร
27
28
29
30
31