ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร
มกราคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์ 2018

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: บริหาร : พนย. : พัฒนาคุณภาพฯ : NCD : คร : ส่งเสริม : ทันตะฯ : คบส. : สลว. : ประกันฯ : นิติการ : ทรัพยากร : แผนไทย : ศช.อศ.
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
คลิกดูรายละเอียด จัดปประชุมซักซ้อมโปรแกรมแผนการเงิน รพ.สต. และ การเรียกเก็บ
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
02
คลิกดูรายละเอียด หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
03
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
04
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
05
คลิกดูรายละเอียด หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการบันทึกโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการและนิเทศงานฯ จ.อุบลราชธานี
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
06
คลิกดูรายละเอียด หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการและนิเทศงานฯ จ.อุบลราชธานี
คลิกดูรายละเอียด เตรียมเอกสารการประชุม
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
07
คลิกดูรายละเอียด หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการและนิเทศงานฯ จ.อุบลราชธานี
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมติดตามงาน คณะทำงาน ศช.อศ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม 5ส.แมน
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสนันุนผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care giver)
คลิกดูรายละเอียด 13:30» หน.บุญโชค ประชุม คกก.ศช.อศ. ห้องประชุม 6 ชั้น2 (ห้องการบูร) สสจ.มห.
08
คลิกดูรายละเอียด หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามการดำเนินงาน ศช.อศ ระดับพื้นที่
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
09
คลิกดูรายละเอียด หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามการดำเนินงาน ศช.อศ ระดับพื้นที่
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
11
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
12
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามการดำเนินงาน ศช.อศ ระดับพื้นที่
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด (ทัศนีย์) ไปราชการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ แล
คลิกดูรายละเอียด (ยาเสพติด) หัวหน้าบุญโชค นายสาธิต รับผู้สมัครใจเข้าร่วมรับการบำบัดยาเสพติด รุ่น
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมการบริหารกองทุนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
13
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามการดำเนินงาน ศช.อศ ระดับพื้นที่
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด (ทัศนีย์) ไปราชการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ แล
คลิกดูรายละเอียด อบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวง สธ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม จนท กลุ่มงาน
14
คลิกดูรายละเอียด รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ส่ง ศบต.
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด (ยาเสพติด) หัวหน้าบุญโชค นายสาธิต ร่วมพิธีเปิดค่ายผู้สมัครใจเข้าร่วมรับการบำบัดย
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าสาธารณสุขและท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ปี ๖๐
คลิกดูรายละเอียด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เขตสุภาพ กระทรวง สธ.
15
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เขตสุภาพ กระทรวง สธ.
คลิกดูรายละเอียด 8:30» (หน.บุญโชค )ประชุม/นำเสนอ KPI Grading ห้อง 1 สสจ.
16
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด รายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม OSCC ที่ phdb.moph.go.th ระบบรายงาน
คลิกดูรายละเอียด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เขตสุภาพ กระทรวง สธ.
17
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด จัดสรรเงินงยประมาณ งวดที่ 2 ในโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
18
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
19
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการและนิเทศงานฯ จ.อำนาจเจริญ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
20
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการและนิเทศงานฯ จ.อำนาจเจริญ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือแจ้ง อสม.เข้าใหม่ ลาออก ส่ง อบจ เพื่อ ออกคำสั่งรับค่าป่วยการ
21
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการและนิเทศงานฯ จ.อำนาจเจริญ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือแจ้ง อสม.เข้าใหม่ ลาออก ส่ง อบจ เพื่อ ออกคำสั่งรับค่าป่วยการ
คลิกดูรายละเอียด เตรียมคาวมพร้อมในการประชุมถอดบทเรียนและคัะดเลือก อสม.
คลิกดูรายละเอียด 8:30» (หน.บุญโชค/คุณสาคร) อบรมพัฒนาความรู้เครือข่ายฯการโฆษนาผลิตภัณท์สุขภาพ ห้อง 203 ช
22
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 8:30» หน.บุญโชค/คุณสาคร อบรมพัฒนาความรู้เครือข่ายฯการโฆษนาผลิตภัณท์สุขภาพ ห้อง 203 ชั้
23
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพฯท้องถ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ใน www.thaiphc.net
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด (ยาเสพติด) หัวหน้าบุญโชค นายสาธิต ร่วมพิธีปิดค่ายผู้สมัครใจเข้าร่วมรับการบำบัดยา
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือแจ้ง อสม.เข้าใหม่ ลาออก ส่ง อบจ เพื่อ ออกคำสั่งรับค่าป่วยการ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» (หน.บุญโชค)ประชุม KPI Grading ห้อง 1 สสจ.
24
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
25
คลิกดูรายละเอียด ส่งข้อมูล อสม.รับค่าป่วยการให้การเงิน
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
26
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมสัมมนา 2 board relation ฯ(อปสข.+อคม.)
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ใน www.thaiphc.net
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
27
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมสัมมนา 2 board relation ฯ(อปสข.+อคม.)
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือส่งคำสั่ง อสม.รับค่าป่วยการให้ สถานบริการ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
28
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมสัมมนา 2 board relation ฯ(อปสข.+อคม.)
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือส่งคำสั่ง อสม.รับค่าป่วยการให้ สถานบริการ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBERONE
คลิกดูรายละเอียด 9» (หน.บุญโชค) ประชุมผู้ช่วย สสอ. ห้องประชุมสหกรณ์