ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร
มิถุนายน 2018
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
สิงหาคม 2018
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กรกฏาคม 2018

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: บริหาร : พนย. : พัฒนาคุณภาพฯ : NCD : คร : ส่งเสริม : ทันตะฯ : คบส. : สลว. : ประกันฯ : นิติการ : ทรัพยากร : แผนไทย : ศช.อศ.
พฤ
01
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด เดินทางร่วมประชุมกรรมการ RAC3/2561 ที่ลายทอง จ.อุบล
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
02
คลิกดูรายละเอียด เครียมงาน พอ.สว. ต.นากอก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ปรเมิน รพ.สต.ติดดาว เหล่ากลาง หนองหลี่ (พรภิรมย์)
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมกรรมการ RAC ครั้งที่3/2561 ที่ลายทอง อุบล
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» (หน.เกษศิณี) ร่วมประชุม กวป. ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ตึกใหม่ สสจ.ม
03
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.ดงหลวง / รพ.สต เขตพื้นที่ อ.เมือง
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.ดงหลวง / รพ.สต เขตพื้นที่ อ.เมือง
คลิกดูรายละเอียด ติดตามการเตรียมงาน พอ.สว.นากอก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประเมิน รพ.สต.ติดดาว โนนตูม หนองแวง (พรภิรมย์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุม MCH board เขต
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
04
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมประชุมงานควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน ณ จังหวัดหนองคาย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล / รพ.สต โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ออกปฎิบัติงาน พอ.สว. ต.นากอก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด อบรมระบาดวิทยาโรคเรื้อนและการสอบสวนโรคที่ รพสต.บ้านดอน อ.หว้านใหญ่
คลิกดูรายละเอียด ประเมิน รพ.สต.ติดดาว บ้านงิ้ว คำพอก
คลิกดูรายละเอียด ออกตรวจสถานที่ตั้งโรงแรม พื้นที่ คำชะอี /เมือง ( สุภัสสรณ์)
คลิกดูรายละเอียด ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
05
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมประชุมงานควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน ณ จังหวัดหนองคาย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.หว้านใหญ่ @รพ.ดงหลวง @
คลิกดูรายละเอียด ร่วมออกปรเมิน LTC ดอนตาล
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด อบรมระบาดวิทยาโรคเรื้อนและการสอบสวนโรคที่ รพสต.บ้านสามขา ต.คำป่าหลาย อ.เมือง
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุม ๕ ส.และรับการประเมิน ๕ ส.ยั่งยืน
คลิกดูรายละเอียด ออกประเมิน LTC ดอนตาล
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
06
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมประชุมงานควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน ณ จังหวัดหนองคาย
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณี) ร่วมประชุม 5 ส. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ร่วมออกปรเมิน LTC ดงหลวง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประเมิน รพ.สต.ติดดาว หนองแวง อ.เมือง(พรภิรมย์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขออนุญาตเปิดกิจการโรงแรม (สุภัสสรณ์)
คลิกดูรายละเอียด ออก รพสต.ติดดาว ต.หนองแวง ภูแผงม้า นิคมคำสร้อย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 9» รณรงค์ล้างตลาดเทศบาล 2 (ชาญ)
07
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
08
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
09
คลิกดูรายละเอียด เตรียมออกปรเมิน LTC หนองสูง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามงานรณรงค์พัฒนาการเด็ก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
10
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.ดงหลวง / รพ.สต เขตพื้นที่ อ.เมือง
คลิกดูรายละเอียด ร่วมออกปรเมิน LTC หนองสูง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์อนามัยที่ 10 เยี่ยมเสริมพลัง รร ตชด .ใต้ร่มพระบารมี
ออกติดตามงานรณรงค์พัฒนาการเด็ก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
11
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล / รพ.สต โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ร่วมออกปรเมิน LTC โพนทราย
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประเมิน รพ.สต.ติดดาว เหล่ากลาง ,หนองหลี่(พรภิรมย์)
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามงานรณรงค์พัฒนาการเด็ก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 8» (หน.เกษศิณี) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"
12
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.หว้านใหญ่ @รพ.ดงหลวง @
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณี) ร่วมพิธีเปิดการประชุมการนำเสนอวิจัย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สสจ.มุกดา
คลิกดูรายละเอียด ร่วมออกปรเมิน LTC บางทรายน้อย
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามงานรณรงค์พัฒนาการเด็ก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
13
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ร่วมออกปรเมิน LTC นาโสก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ออกติดตามงานรณรงค์พัฒนาการเด็ก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข (ทุกคน)
14
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหวัด
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
15
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปทส ขอนแก่น
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
16
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปทส ขอนแก่น
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประสานแผนการดำเนินงานชายแดน แขวงสะหวันนะเขต
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
17
คลิกดูรายละเอียด รับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.ระนอง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนตาล
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.ดงหลวง / รพ.สต เขตพื้นที่ อ.เมือง
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปทส ขอนแก่น
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด จัดสรรเงินงยประมาณ งวดที่ 2 ในโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุม EOC ไข้เลือดออก/TB/OV/มาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมกรรมการ พอสว จังหวัด
18
คลิกดูรายละเอียด รับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.ระนอง ณ ห้องประชุม 1 สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล / รพ.สต โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด สรุปประเมิน รพ.สต. ติดดาว
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปทส ขอนแก่น
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประเมินตำบลLTC คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 10» ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
19
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.หว้านใหญ่ @รพ.ดงหลวง @
คลิกดูรายละเอียด สรุปประเมิน รพ.สต. ติดดาว
คลิกดูรายละเอียด เตรียมสรุปผลงานทันตสาธารณสุข เขต 10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ร่วมงาน Teen Idol เขต 10 ที่ รร เบญจม อุบล
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
20
คลิกดูรายละเอียด เตรียมสรุปผลงานทันตสาธารณสุข เขต 10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับ
คลิกดูรายละเอียด ออกเตรียมงานรับประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธ์ ระดับเขต ที่ รพ.ดงหลวง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมจัดทำแผนHRเขต10
21
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
22
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
23
คลิกดูรายละเอียด เตรียมสรุปผลงานทันตสาธารณสุข เขต 10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
24
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.ดงหลวง / รพ.สต เขตพื้นที่ อ.เมือง
คลิกดูรายละเอียด เตรียมสรุปผลงานทันตสาธารณสุข เขต 10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
25
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล / รพ.สต โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมประชุมทีมปฏิคมแม่บ้านสาธารณสุข เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคกก งานประชุมวิชาการทพ ทภ เขต 10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
26
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.ดอนตาล @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.หว้านใหญ่ @รพ.ดงหลวง @
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ IHR ครั้งที่ 2
คลิกดูรายละเอียด รับประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธ์ ระดับเขต ที่ รพ.ดงหลวง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
27
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
28
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
29
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
30
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด รับประเมิน LTC ดีเด่น ระดับเขต หว้านใหญ่
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
31
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพ.นิคมคำสร้อย @รพ.ดงหลวง / รพ.สต เขตพื้นที่ อ.เมือง
คลิกดูรายละเอียด เตรียมสรุปผลงานทันตสาธารณสุข จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ร่วมรับ ศอ 10 ประเมิน LTC บางทรายน้อย
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง