ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ธันวาคม 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

พฤศจิกายน 2017

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: บริหาร : พนย. : พัฒนาคุณภาพฯ : NCD : คร : ส่งเสริม : ทันตะฯ : คบส. : สลว. : ประกันฯ : นิติการ : ทรัพยากร : แผนไทย : ศช.อศ.
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด ทำรายละเอียดfunctional kpi การบังคับใช้กฏหมาย (สิทธิพงษ์)
คลิกดูรายละเอียด ประสานงาน ศช.อศ. โรงพยาบาลมุกดาหาร
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณางบ NGOsด้านเอดส์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยซิกา(TUC)
คลิกดูรายละเอียด 8» (EMS) จัดอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำ สำหรับอาสาสมัครฉุ
คลิกดูรายละเอียด 13» ลงพื้นที่งานวิจัยZIKA (TUC)รพ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการผู้ประกันตนจังหวัดมุกดาหาร
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สปสช. จ.อุบลราชธานี (ปัทมาพร)
คลิกดูรายละเอียด สรุปข้อมูลที่ควรมีไว้ประจำศูนย์ ศช.อศ.
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงบเอดส์ สปสช.ที่ลายทอง จ.อุบล
คลิกดูรายละเอียด 8» (EMS) จัดอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำ สำหรับอาสาสมัครฉุ
คลิกดูรายละเอียด 9» ลงพื้นที่งานวิจัยZIKA (TUC)รพ.นิคมคำสร้อย
03
คลิกดูรายละเอียด ทำเอกสารส่งมอบงานจ้างนักจัดการงานทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด จัดทำหนังสือเชิญประชุม
คลิกดูรายละเอียด ร่วมงานทอดกฐิน
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณางบNGOsด้านนเอดส์
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่งานวิจัยZIKA (TUC)รพ.ดอนตาล
คลิกดูรายละเอียด TO BE NUMBER ONE DANCE
คลิกดูรายละเอียด 8» (EMS) จัดอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำ สำหรับอาสาสมัครฉุ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ ไตรมาส 4
04
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด TO BE NUMBER ONE DANCE
05
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด TO BE NUMBER ONE DANCE
06
คลิกดูรายละเอียด (ยานพาหนะ) ขออนุมัติต่อทะเบียนกข-6802 มห(นายวัชรินทร์ เพ็ชรยอด)
คลิกดูรายละเอียด (ยานพาหนะ) ขออนุมัติต่อหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศทะเบียนกข-6802 มห(นายวัชรินทร
คลิกดูรายละเอียด เสนอข้อมูลจำนวนประชากรต่างชาติที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด รายงานข้อมูลที่ควรมีไว้ประจำศูนย์ ศช.อศ.
คลิกดูรายละเอียด ส่งการประเมินการปฏิบัติราชการตาม Function KPIs ปีงบประมาณ 61
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเน
คลิกดูรายละเอียด TO BE NUMBER ONE DANCE
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมสัมมนาเครือข่ายและความปลอดภัยในระบบบริการ ปี2561
07
คลิกดูรายละเอียด conference แพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือแจ้งเรื่องารคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ส่งแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการเข้ารับบริการของประชากรต่างด้าวที่เข้ารับบริการสาธารณ
คลิกดูรายละเอียด จัดทำแบบฟอร์มเพื่อเสนอขออนุมัติในการเก็บข้องมูลการเข้ารับบริการของประชากรต่างด้า
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมสัมมนาเครือข่ายและความปลอดภัยในระบบบริการ
08
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงานคปสอ.หว้านใหญ่ (สิทธิพงษ์)
คลิกดูรายละเอียด พิมพ์ รายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงานโรงพยาบาลหว้านใหญ่
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมการประเมินผลงานระดับอำเภอ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเน
09
คลิกดูรายละเอียด พิมพ์ รายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ
คลิกดูรายละเอียด ทหนังสือแจ้ง รพ.ทุกแห่งและสสอ.ทุกแห่งเพื่อขอรหัสสิทธิ์เพื่อยืนยันการส่งรายงาน อส
คลิกดูรายละเอียด รวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด จัดทำใบสมัคร สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขามุกดาหาร
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
10
คลิกดูรายละเอียด พิมพ์ รายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ
คลิกดูรายละเอียด ทำโครงการ เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด จัดทำบันทึกรายงาน นพ.สสจ. เรื่อง การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
คลิกดูรายละเอียด จัดทำบันทึก รายงาน นพ.สสจ.เรื่องโครงการหรือกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อน
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการประชุม สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด นิเทศติดตาม โรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
11
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
12
คลิกดูรายละเอียด (วารุณี นกเผือก) ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางดารเข้าออกระห
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ เขต 10 วันที่12-14 พ.ย.2560
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด (EMS) ชลธิชา ประชุม IS online ณ โคราช
13
คลิกดูรายละเอียด เสนอโครงการ อสม.เชิงรุก ปีงบ 2561 เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด (วารุณี นกเผือก) ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางดารเข้าออกระห
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ เขต 10 วันที่12-14 พ.ย.2560
คลิกดูรายละเอียด รวบรวมและติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายการเข้ารับบริการของต่างด้าว ใน รพ. และ สสอ.
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมงานเอดส์ในแม่และเด็กที่ ตจว.
คลิกดูรายละเอียด (EMS) ชลธิชา ประชุม IS online ณ โคราช
14
คลิกดูรายละเอียด (EMS) อนุมัติตั้งเบิกค่าชดเชยบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ทำโครงการ อสม.เชิงรุก ปีงบ 2561
คลิกดูรายละเอียด ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด (วารุณี นกเผือก) ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางดารเข้าออกระห
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ เขต 10 วันที่12-14 พ.ย.2560
คลิกดูรายละเอียด ติดตามการออกเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของ นพ.สสจ. ที่อำเภอนิคมคำสร้อย
คลิกดูรายละเอียด สรุปการประชุม conference เมืองสมุนไพร
คลิกดูรายละเอียด บันทึกข้อมูลประชากรต่างด้าวเข้า-ออก ด่านฯ รายงาน นพ.สสจ.มห
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมแผนการใช้งบประมาณ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมงานเอดส์ในแม่และเด็กที่ ตจว.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมข้อมูลการทำร้ายตัวเอง
คลิกดูรายละเอียด (EMS) ชลธิชา ประชุม IS online ณ โคราช
15
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือส่งรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการส่งให้ อบจ. เพื่อ ออกคำสั่ง
คลิกดูรายละเอียด ทำเรื่องค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ ในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด (วารุณี นกเผือก) ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางดารเข้าออกระห
คลิกดูรายละเอียด ติดตามการออกเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของ นพ.สสจ. ที่อำเภอดงหลวง
(งาน IT) ตัดส่งข้อมูล QOF
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมงานเอดส์ในแม่และเด็กที่ ตจว.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมข้อมูลการทำร้ายตัวเอง
คลิกดูรายละเอียด 8» (EMS) ชลธิชา ประชุม ศปถ.จังหวัด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
16
คลิกดูรายละเอียด ติดตามการส่งชื่อเพื่อขอรหัสสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ทุกอำเภอ เพื่อยืนยันการส่งรายงา
คลิกดูรายละเอียด มประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประสานโครงการทันตสุขภาพ วันที
คลิกดูรายละเอียด (วารุณี นกเผือก) ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางดารเข้าออกระห
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ในกา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมข้อมูลการทำร้ายตัวเอง
17
คลิกดูรายละเอียด ติดตามการส่งชื่อเพื่อขอรหัสสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ทุกอำเภอ เพื่อยืนยันการส่งรายงา
คลิกดูรายละเอียด มประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประสานโครงการทันตสุขภาพ วันที
คลิกดูรายละเอียด ส่งรายชื่อ จนท เพื่อขอรหัสสิทธิ์เพื่อยืนยันการส่งรายงาน อสม.1 และ รายชื่อ อสม.ที
คลิกดูรายละเอียด (วารุณี นกเผือก) ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางดารเข้าออกระห
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ในกา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด จัดสรรเงินงยประมาณ งวดที่ 2 ในโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมข้อมูลการทำร้ายตัวเอง
คลิกดูรายละเอียด นิเทศติดตาม โรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
คลิกดูรายละเอียด 8» (งานการเงินและงบประมาณ)(สมศิริ,สุปรานี,อมรรัตน์)เตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพกา
18
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
19
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
20
คลิกดูรายละเอียด ส่งรายงานการเงิน โครงการ อสม.เชิงรุก ให้ อบจ
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนปี 61
คลิกดูรายละเอียด สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างด้าวปี 60 เขตพื้นที่ชายแดน
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
21
คลิกดูรายละเอียด ติดตามรายชื่อ อสค.ต้นแบบ เพื่อส่งรายชื่อให้ สบส. 10
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนปี 61
คลิกดูรายละเอียด รวบรวมข้อมูลวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบสุขภาพชายแดนไทย-ลาว"
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด 7» (งานการเงินและงบประมาณ)(สมศิริ,สุปรานี,อมรรัตน์)ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารกา
22
คลิกดูรายละเอียด ติดตามรายชื่อ อสค.ต้นแบบ เพื่อส่งรายชื่อให้ สบส. 10
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนปี 61
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓"
คลิกดูรายละเอียด 7» (งานการเงินและงบประมาณ)(สมศิริ,สุปรานี,อมรรัตน์)ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารกา
23
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนปี 61
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
24
คลิกดูรายละเอียด เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนปี 61
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
25
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
26
คลิกดูรายละเอียด จัดกิจกรรม“ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 ”@สะพานม
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
27
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือส่งรายชื่อ อสค.ต้นแบบให้ สบส.10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียด นิเทศติดตาม โรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานข
คลิกดูรายละเอียด 10» VDO Conferance ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(VDO Confe
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด นิเทศติดตาม โรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
30
คลิกดูรายละเอียด (EMS) บันทึกและสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน และสรุปส่งสนง.ปภ.จ.มุกดาหาร เพื่อบูรณา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียด ทำหนังสือแจ้งรายชื่อ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้ สบส.10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย