ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กุมภาพันธ์ 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
เมษายน 2018
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

มีนาคม 2018

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
        01
02
คลิกดูรายละเอียด สรุปผลการฝึกภาคสนาม นิสิต มศว
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน โครงการวิจัยซิกาฯ
คลิกดูรายละเอียด จัดอบรมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามทุจริต/ITA
03
04
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมา
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน Smart kids 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุ่มงาน NCD
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 7» ตรวจสุขภาพประจำปี 2516 ของ จนท.สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9» พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม MOU KPI grading
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดรักษายาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม MOU KPI Grading
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมทีมปฏิคมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป.
07
คลิกดูรายละเอียด การเชื่อมโยงระบบ data center กับ หน้างานเพื่อพัฒนาระบบ claim center (advance pro
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทำแผน Happinometer
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมา
คลิกดูรายละเอียด อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่อาหาร Primary GMP
คลิกดูรายละเอียด 7» ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ จนท.สสจ.มห.
08
คลิกดูรายละเอียด การเชื่อมโยงระบบ data center กับ หน้างานเพื่อพัฒนาระบบ claim center (advance pro
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามการบำบัดโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิกดูรายละเอียด 13» สสจ.ชัยภูมิ ขอศึกษาดูงาน ศคอส. สสจ.มุกดาหาร (55 คน)
09
คลิกดูรายละเอียด การเชื่อมโยงระบบ data center กับ หน้างานเพื่อพัฒนาระบบ claim center (advance pro
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
10
11
12
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
13
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
คลิกดูรายละเอียด 13» อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยซิกา
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
15
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน
คลิกดูรายละเอียด Kick-Off โครงการวิจัย Zika
คลิกดูรายละเอียด ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี จำนวน 6 คน
คลิกดูรายละเอียด 9» อบรมเครือข่ายองค์กรอดเหล้ามุกดาหาร
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน
คลิกดูรายละเอียด Happy Money Clinic Day
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานช่วงปี 2558-2561
คลิกดูรายละเอียด ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี จำนวน 6 คน
17
18
19
คลิกดูรายละเอียด อบรม อฉพ. ๔๐ ชั่วโมง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO conferance พรบ.ยา (งานนิติการ)
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561
20
คลิกดูรายละเอียด อบรม อฉพ. ๔๐ ชั่วโมง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการเมืองสมุนไพร
21
คลิกดูรายละเอียด อบรม อฉพ. ๔๐ ชั่วโมง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ IHR ครั้งที่ 1
คลิกดูรายละเอียด ประะชุมงานเอดส์
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทันตบุคลากร
คลิกดูรายละเอียด อบรม อฉพ. ๔๐ ชั่วโมง
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาในการบันทึกข้อมูลโปรแกรม CASCAP
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันปัญหายาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือกข้าราชการเพื่้อย้ายฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม นักบัญชี เลขานุการ CFO รพ
23
คลิกดูรายละเอียด อบรม อฉพ. ๔๐ ชั่วโมง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา ครั้งที่ 1/2561
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม นักบัญชี เลขานุการ CFO รพ
คลิกดูรายละเอียด 13» คณะกรรมการมาตรา 41
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับ เป้าหมาย 120 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการเมืองสมุนไพร (2)
27
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพทีม SAT/EOC เป้าหมาย 40 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชมรม อสม.ประจำปี2561
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม CFO จังหวัด
28
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมพัฒนาศักยภาพทีม SAT/EOC เป้าหมาย 40 คน
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมติดตามขับเคลื่อนITA(ฟอร์ม ป.ป.ช.2561 ส่งจังหวัด)
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชมรม อสม.ประจำปี2561
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด ขอเชิญประชุมงานสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดมุกดาหาร
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชมรม อสม.ประจำปี2561
31