ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2021
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
พฤศจิกายน 2021
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ตุลาคม 2021

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 13» แนวทางการกระจาย ATK สปสช
02
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
03
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
04
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมฝึกปฏิบัติการบันทึกขึ้นมูลในโปรแกรม โครวัคซีน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาคำของบรายจ่ายประจำปี 2566
คลิกดูรายละเอียด 8» ซ้อมแผนบนโต๊ะ Stroke STEMI Hip
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» กิจกรรมกลุ่ม
คลิกดูรายละเอียด 13» กิจกรรมกลุ่ม
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
05
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง งบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมวัคซีน Covid-19 pZ ในนักเรียน
06
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 8» ตรวจรับเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตรและ 10 ลิตร
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม EOC สนง.สาธารณุสขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
07
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด (กลุ่มงานประกัน) ประชุม ม.41 จำนวน 12 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงานพัฒน์
14» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหห้องประชุม.ศาลากลาง
08
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
09
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
10
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
11
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
12
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคกก.หมอพื้นบ้านจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปสข.เขตสุขภาพที่ ผ่านระบบ VDO conference
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมย่อยหมอพื้นบ้านงานแผนไทย
13
หยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙รณรงค์ฉีดวัคซีนนักเรียนประชาชนทั่วไปทัังจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
14
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด การปรับขนาดและบริหารกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมข้อมูล MCH
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัคซีน Covid-19 เด็กนักเรียน
15
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในจังหวัด (บริการด้านทันตกรรม)
คลิกดูรายละเอียด ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ จำนวน 5 คน
คลิกดูรายละเอียด 12» MCH board
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
16
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
17
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
18
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด อบรม CDCU
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้เเจงมอบนโยบายมุ้งเน้นกระทรวง ประจำปี 2565 ประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมชี้เเจงมอบนโยบายมุ้งเน้นกระทรวง ประจำปี 2565 ประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการสายงานแพทย์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
19
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด อบรม CDCU
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่ายคณะทำงานอุบัติเหตุอำเภอเมืองมุกดาหาร
20
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด อบรม CDCU
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจงการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ(
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
21
วันพระราชสมภพสมเด็จย่ารณรงค์ฉีดวัคซีนประชาชนทั่วไป ทั้งจังหวัด
วันปวารณาออกพรรษา
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
22
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
23
วันปิยะมหาราช
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
24
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
25
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
26
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานอุบัติเหตุทางถนนรพช.และสสอ.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก service plan สาขาสุขภาพช่องปาก 2565 15 คน
27
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนฯอวล
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
28
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
29
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
30
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
31
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์