ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
พฤศจิกายน 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ตุลาคม 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างงบโครงการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ60
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป.
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
04
คลิกดูรายละเอียด จัดสถานที่ทำบุญ สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน CHRO
05
คลิกดูรายละเอียด วันทำบุญ สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมฝ่าย คบส.
06
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานคุณภาพฯ (ใช้Projector)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห.
10
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริมสุขภาพประชุมจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด สนทนากลุ่ม อาจารย์ ม.อุบล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม พอเพียงวินัยสุจริต จิตอาสา
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมศูนย์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
12
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมจัดการให้บริการการแพทย์งานพระบรมศพ
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมสรุป5ส
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์การตรวจสถานพยาบาล สาขา คลินิการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน
คลิกดูรายละเอียด 14» เตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทานเพลิง
13
วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
14
15
16
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมการให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายผ่านระบบ VDO Conference
17
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีม Mcatt จิตอาสาร และชมรม TO BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีมEOC การสื่อสารความเสี่ยง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมทีม Mcatt จิตอาสาร และชมรม TO BE NUMBER ONE
18
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการย้ายฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
19
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา “ยุว MCATT TO BE NUMBER O
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมปรึกษาหารือและให้สัมภาษณ์ข้อมูลการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพกรณีเขตเศรษฐกิจพิเ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์
20
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีม sat และ srrt
21
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
22
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
23
หยุดวันปิยมหาราช
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
24
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
คลิกดูรายละเอียด สรุปการเตรียมความพร้อมEOC
25
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
คลิกดูรายละเอียด 8» พิธีทำความดีเพื่อในหลวง ร.๙ เวลา๐๙.๐๐ น.หน้าห้องประชุม ๑ (ปกติขาวไว้ทุกข์/ชุดสุภ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการ กกต.สหกรณ์ฯ
26
หยุดวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
27
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
28
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (เทคโนโลยีสื่อสาร)
29
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมการใช้โปรแกรมตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอบรมผู้ปกครองเด็ก
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างตำแหน่ง พยาบาลวิจัย