ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มิถุนายน 2018
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
สิงหาคม 2018
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กรกฏาคม 2018

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด ประุชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 9» หารือภารกิจผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.มห.
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมยาปลอดภัยในชุมชน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ครั้งที่ 4 (20 คน)
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมเตรียมการงานปั่นจักรยาน ๓ ล้าน ๓ ปี
04
คลิกดูรายละเอียด 13:30» นัดประชุม จนท.กลุ่มงาน บค.
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด รับประเมิน5ส. ยั่งยืน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยร่วมประชุมกระทรวง รอบที่ 1
คลิกดูรายละเอียด สรุปการทำงาน To be number one ภาพถ่าย
คลิกดูรายละเอียด 9» รับการับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมด้านการแพทย์แผนไทย ระบบหลักประกั
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
06
ห้องTO BE ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด รับประเมิน 5 ส.ยั่งยืน จาก อ.ชาญชัย
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่ายการเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย
คลิกดูรายละเอียด ผูู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบระหว่างปี จำนวน 4 คน
คลิกดูรายละเอียด 9» หารือภารกิจผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.มห.
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กบห.
คลิกดูรายละเอียด ผูู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบระหว่างปี จำนวน 4 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตธนาคารออมสิน
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยร่วมประชุมกระทรวง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ผูู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบระหว่างปี จำนวน 4 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการ จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการ จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม เตรียมงาน คป.ทส.
12
คลิกดูรายละเอียด งานประชุมวิชาการประจำปี 2561
คลิกดูรายละเอียด ผูู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบระหว่างปี จำนวน 4 คน
13
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด ผูู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบระหว่างปี จำนวน 4 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกำกับติดตามเจ้าหน้าที่โครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคณะกรรมการ. คสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมงาน คปทส /ทันตสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมงาน คปทส /ทันตสาธารณสุข
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกำกับติดตามเจ้าหน้าที่โครงการ TUC
15
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกำกับติดตามเจ้าหน้าที่โครงการ TUC
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานประกันสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» สรุปผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมงานประกันสุขภาพ
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานประกันสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม EOC ไข้เลือดออก
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด รับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
18
คลิกดูรายละเอียด อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด (ศูนย์ ศช.อศ) จังหวัดระนองศึกษาดูงานศูนย์อาเซียน จำนวน 30 คน
คลิกดูรายละเอียด (ห้องย่อย)อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด รับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สรุปผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว
19
คลิกดูรายละเอียด อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด (ห้องย่อย)อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ทดสอบ ระบบ video conference
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด รับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประสานความก้าวหน้างานวัณโรค
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สรุปผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมซักซ้อมการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธิ์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» สุขภาพจิตและจิตเวช
20
คลิกดูรายละเอียด อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
คลิกดูรายละเอียด (ห้องย่อย)อบรมฟื้นฟูหลักสูตร Mini CM NCD จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ทดสอบ ระบบ video conference
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด รับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สรุปผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด 9» หารือภารกิจผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมฟุตบอลฯ
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กบห.
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแม่บ้านสาธาณสุข
คลิกดูรายละเอียด อบรมการบันทึกและแก้ไขข้อมูลการให้บริการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในโปรแกรม บสต.
26
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุม Diff care
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ IHR ครั้งที่ 2
27
หยุดวันอาสาฬหบูชา
28
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐
29
30
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อม อสม.
คลิกดูรายละเอียด ประุชุม กวป.