ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤษภาคม 2017
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
กรกฏาคม 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

มิถุนายน 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุม5ส.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามความก้าวหน้ารับคณะตรวจราชการ
03
04
05
คลิกดูรายละเอียด 13:30» รับฟังการชี้แจง ประเด็นแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
06
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
07
คลิกดูรายละเอียด รับฟังนโยบายสมุนไพร
08
คลิกดูรายละเอียด จัดทำสัญญาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน ITA+ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์หน่วยงานในสังกัด 14 แห่ง
คลิกดูรายละเอียด จัดทำสัญญาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
10
11
12
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2560
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC ไขเลือดออกและมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงานผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอำเภอ
13
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด รับคณะตรวจราชการ รอบ 2 คณะ 3
14
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจราชการ/นิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด อบรมการจัดการความรู้คลีนิคบริการการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด รับคณะตรวจราชการ รอบ 2 คณะ 3
คลิกดูรายละเอียด รับคณะตรวจราชการ รอบ 2 คณะ 3
15
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» วางแผนการดำเนินงานควบคุมโรคมาลาเรีย
16
คลิกดูรายละเอียด เตรียมความพร้อมรับการระบาดไข้เลือดออกและประชุมแนวทางการให้วัคซีน HPV จำนวน 100 ค
คลิกดูรายละเอียด 13:30» บรรยาย VDO CONFERRANCE การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ปี2560
17
18
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ IHR ครั้งที่ 2
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถ่ายทอดความรู้ ฯ ชมรมผู้สูงอายุ จ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมงาน 5 ส
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อระดับอำเภอจังหวัดครั้งที่ึึึึ7
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม 5 ส.
21
คลิกดูรายละเอียด อบรมภาษาอังกฤษ ๒๑-๒๓ มิ.ย.๖๐
คลิกดูรายละเอียด อบรมภาษาอังกฤษ ห้อง3ตึกใหม่ชั้น 4 (21-23มิย 60)
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมพิจารณาโควตายาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด 10» การปรับเกลี่ยค่าตอบแทน
22
คลิกดูรายละเอียด อบรมภาษาอังกฤษ ๒๑-๒๓ มิ.ย.๖๐
คลิกดูรายละเอียด อบรมภาษาอังกฤษ ๒๑-๒๓ มิ.ย.๖๐ ห้องประชุม 3 ชั้น 4
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน CHRO
23
คลิกดูรายละเอียด อบรมภาษาอังกฤษ ๒๑-๒๓ มิ.ย.๖๐
คลิกดูรายละเอียด อบรมภาษาอังกฤษ ๒๑-๒๓ มิ.ย.๖๐ ห้องประชุม 3 ชั้น 4
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คลิกดูรายละเอียด 18» ประชุม อสม.ต่างด้าว อำเภอเมือง
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด ประกวดเรื่องเล่า : แชร์ประสบการณ์ เผยแพร่ผลงาน ปี2560
คลิกดูรายละเอียด ประชุม PM งานผู้สูงอายุและผู้พิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก. คัดเลือกฯบรรจุเข้ารับราชการ
27
คลิกดูรายละเอียด สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจังหวัดมุกดาหาร
28
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน พัฒนาคุณธรรมฯดีเด่น ปี2560
คลิกดูรายละเอียด คกก CFO จังหวัด/คกก วิเคราะห์
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมติดตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมชี้แจงวิทยากรบำบัดยาเสพติดรุ่นที่7อำเภอดงหลวง
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ รพสต ติดดาว
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ(พัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
คลิกดูรายละเอียด ประชุม อสม. ชายแดน อำเภอ เมือง
30
คลิกดูรายละเอียด จัดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ(พัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
คลิกดูรายละเอียด 9» กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมผู้นำเสนอผลระดับจังหวัดสู่เขต
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป. ครั้งท่ี ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐