ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กรกฏาคม 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
กันยายน 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สิงหาคม 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
    01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานเตรียมจัดประชุมวิชาการและสรุปผลงานเขต10 ที่ สนง.เขต10 อุ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
02
คลิกดูรายละเอียด ชมรมสาธารณสุ ห้อง 4
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.ครั้งที่๑๐/๒๕๖๐
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดมุกดาหาร
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด (กลุ่มงาน NCD) ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด ครั้งที่ 4/2560
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ 5 ส
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตรืจังหวัด
05
06
คลิกดูรายละเอียด (NCD) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLs)
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานตัดต่อวีดีทัศน์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิต
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิต
09
10
คลิกดูรายละเอียด 13» ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอศ.)
11
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานศูนย์พึ่งได้
คลิกดูรายละเอียด 9:30» Tele conference งานยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด 10:30» ประชุมคณะทำงานตัดต่อวีดีทัศน์
12
วันแม่แห่งชาติ
13
14
หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
15
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถอดบทเรียน ทำแผนปฏิบัติการ มาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด 13:30» บรรยาย VDO CONFERRANCE การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ปี2560
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประเมินงาน 5 ส
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถอดบทเรียน ทำแผนปฏิบัติการมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด 10» สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด ไตรมาส 3
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตัดต่อวีดีทัศน์
17
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด อบรมการคัดแยกขยะและเลี้ยงไส้เดือนกินขยะ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร
ประชุมสรุป 5ส.(ห้องพักรับรองประตูคูน)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คณะทำงานช่องทางเข้าออก ด่านท่าเทียบเรือมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการEMS
คลิกดูรายละเอียด 15:30» ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของงาน NCD
18
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
คลิกดูรายละเอียด ประชุมรับคณะ คตป.กระทรวงฯ
คลิกดูรายละเอียด สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ EMS
คลิกดูรายละเอียด สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ EMS
คลิกดูรายละเอียด อบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการสรุปผลงานจังหวัด/เขต
19
คลิกดูรายละเอียด (NCD) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLs)
20
21
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประเมิน MOPH ITA/ทบทวนปัญหาอุปสรรค/วิเคราะห์แผนป้องกันทุจริตปี2560
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงาน CHRO
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ. เป็นผู้นำด้านสุขภาพ "สุขภาพดี วิถีคนมุก"
คลิกดูรายละเอียด ประชุม จัดทำแผนเขต คบส. ปี 61
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุม รพ.สต.ติดดาว 124 คน
คลิกดูรายละเอียด อบรมการใช้แบบประเมินและแปลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ SRRT / TB / OV ระดับอำเภอ จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด จัดทำแผนการเงินปี61
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกำลังคน
25
คลิกดูรายละเอียด ทันตสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมถอดบทเรียนเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26
คลิกดูรายละเอียด (NCD) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLs)
27
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงโครงการ TUC
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คัดเลือก นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
คลิกดูรายละเอียด 17» กองตรวจราชการ
30
คลิกดูรายละเอียด ประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» กองตรวจราชการ
31