ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มีนาคม 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
พฤษภาคม 2017
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

เมษายน 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
            01
02
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คทง.ขับเคลื่อน MOPH สู่การปฏิบัติ /ประเมิน MOPH /ประเมิน ITA
ห้องประุชุมเล็ก อาคารใหม่ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน และวางแผนการพัฒนาคลินิก NCD
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมสรุป Functional KPIs
04
ประชุมคณะกรรมการ EMS ครั้งที่ 1/2560 (ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกใหม่) 33 คน
คลิกดูรายละเอียด ประคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2560 และ ประชุมเตรียมสงกรานต์ VDO Conferen
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 10» VDO Conference
คลิกดูรายละเอียด 13» สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน NCD Board Mukdahan
13» ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๔ อาคารใหม่ ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
06
หยุดวันจักรีมหาราช
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» VDO Conference
08
09
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกรรมการ IHR
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ R2R
คลิกดูรายละเอียด 13» ให้ความรู้เรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» บรรยาย VDO CONFERRANCE การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ปี2560
คลิกดูรายละเอียด 13:30» VDO Conference การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ครั้งที่ 2
คลิกดูรายละเอียด 13:30» เลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2560
11
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานค่ายรุ่น5
12
คลิกดูรายละเอียด 9» งานรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» VDO Conference การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ครั้งที่ 2
13
หยุดวันสงกรานต์
14
หยุดวันสงกรานต์
15
16
17
หยุดชดเชยวันสงกรานต์
18
19
ประชุมผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประเมินงาน 5 ส
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านงานระบาดวิทยากับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกดูรายละเอียด 13» VDO Conference ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» การตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด
20
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถอดบทเรียน ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 คน
คลิกดูรายละเอียด ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ปฏิบัติ) พนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (นวก.สธ. และ นักประชาสัมพันธ์)
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมสรุปผลการเยี่ยมชม และแนะนำผู้เสนอแนะเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานวิจัย Zika
21
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยาเสพติด ครั้งที่ 3/2560 (ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกใหม่)
คลิกดูรายละเอียด 13:30» การตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13:30» การตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด
22
23
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมบัญชีชี้แจงการทำบัญชี
25
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคกก.ช่องทางด่านสะพานและท่าเรือ
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุม CIO คณะ 3
27
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมตณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ
28
คลิกดูรายละเอียด 8» ชี้แจงการปรับแผนPlanfin60 ครึ่งปีหลัง
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป.ครั้งที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
29
30