ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
มกราคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ธันวาคม 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม ชั้น1) : ห้องประชุม 2 (อาคารเดิม ชั้น2) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่ ชั้น4) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่ ชั้น4 *เฉพาะ vdo conferance*) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่ ชั้น2) : ห้องประชุม 6 (อาคารใหม่ ชั้น3)
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมพิจาณากลั่นกรองงบประมาณ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ ๕ ส.
คลิกดูรายละเอียด 11» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ลจ.ฃั่วคราว
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการฯ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมฝ่ายกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมงานเปิดบ้าน 5 ส ฝ่ายวิชาการและนวตกรรม
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีดีทัศน์ 5 ส ครั้งที่ ๅ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข
05
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมไข้หวัดใหญ่
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมทันตบุคลากร หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของ ทพ และเตรียมโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพร
13» ห้องประชุม สหกรณ์ฯประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมบูรณาการคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ และคณะทำงานพัฒนาบุคลากร
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานมะเร็งเต้านม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงประฏิบัติการผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
08
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม conference ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติปี61
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการและนวัตกรรม เปิดบ้าน ๕ ส.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงานกีฬา ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน MOU TO BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด 14» สมาคมแม่บ้านสาสุข
09
10
วันนัฐธรรมนูญ
11
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
12
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางคลินิกที่ดี (CGP)
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการเปิดบ้าน 5 ส. ติดตามความพร้อมการจัดงาน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการวัณโรค และเปิดศูนย์ ์NOC TB
13
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางคลินิกที่ดี (CGP)
14
คลิกดูรายละเอียด เตรียมห้องเปิด5ส
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน คบส.
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะกรรมการเดินแบบการกุศลผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
15
คลิกดูรายละเอียด เปิด สนง.5 ส
16
ประชุมกรรมการย่อย กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตออมสิน
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมใหญ่สมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ออมสิน)
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กลั่นกรอง KPI Grading
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมVDO Conference เครือข่ายนักกฎหมายฯ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 255
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กลั่นกรอง KPI Grading
20
21
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA EB4-6
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมพิจารณาแผนงานกิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารจัดการน้ำเสียรพช
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
22
คลิกดูรายละเอียด อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 78 คน
23
คลิกดูรายละเอียด (TO BEฯ) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจั
24
คลิกดูรายละเอียด (TO BEฯ) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจั
25
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
26
คลิกดูรายละเอียด อบรมการใช้ยาสมุนไพรสำหรับเจ้าหน้าที่ 78 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาระบบ EMS ทางน้ำ
27
คลิกดูรายละเอียด อบรมการใช้ยาสมุนไพรสำหรับเจ้าหน้าที 78คน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม CFO จังหวัด
28
29
30
31
วันสิ้นปี2560